Adresy korespondencyjne

Zasady dotyczące sposobu zgłaszania do Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach chęci otrzymywania korespondencji na adres inny niż adres lokalu, do którego posiada się prawo.

 1. Osobom, które nie wskażą adresu na który ma być wysyłana cała korespondencja dotycząca tego lokalu (adres korespondencyjny), cała korespondencja będzie dostarczana na adres lokalu, którego dotyczy ta korespondencja.
 2. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (lokal mieszkalny, lokal użytkowy, garaż, miejsce postojowe) może złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika dyspozycję dotyczącą wskazania adresu, na który ma być wysyłana cała korespondencja dotycząca tego lokalu.
 3. Poprzez adres korespondencyjny rozumie się adres, na który może zostać dostarczona  korespondencja drogą pocztową lub adres e-mail.
 4. Wskazania adresu korespondencyjnego można dokonać w następujący sposób:
  • w formie pisemnej – własnoręcznie podpisane pismo wskazujące adres korespondencyjny,
  • w formie pisemnej – własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy, którego wzór został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni,
  • elektronicznie – dyspozycja złożona przez zalogowanego użytkownika w EBOM.
 5. Dyspozycja wskazania adresu korespondencyjnego może zostać dostarczona w następujący sposób:
  • osobiście w siedzibie Zarządu Spółdzielni lub Administracjach Osiedli,
  • drogą pocztową,
  • elektronicznie – poprzez dyspozycję złożoną przez zalogowanych użytkowników w EBOM oraz poprzez e-mail – (skan własnoręcznie podpisanego pisma wskazującego adres korespondencyjny w załączniku),
  • faxem – podpisane pismo wskazujące adres korespondencyjny.
 6. Posiadacz wielu lokali w zasobach Spółdzielni może wskazać tylko jeden adres korespondencyjny dotyczący wszystkich lokali.
 7. Zmiana wcześniej wskazanego adresu korespondencyjnego przez  osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu musi być złożona w formie opisanej w pkt 4 i 5 niniejszych zasad.
 8. Dyspozycja złożona w sposób sprzeczny z powyższymi zasadami (np. brak własnoręcznego podpisu pod pismem, dyspozycja złożona w treści wiadomości e-mail – bez skanu pisma z podpisem, dyspozycja złożona przez niezalogowanego użytkownika w EBOM) nie będzie uwzględniana.
 9. Adresy pozyskane z innych źródeł (np. akty notarialne, pisma komorników) nie będą traktowane jako adresy korespondencyjne.