Server plików NAS – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Górnik” w Katowicach

40-592 Katowice

 1. Mikołowska 125a

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest serwer plików typu NAS o niżej wyspecyfikowanych minimalnych wymaganiach:

 1. Integracja Windows AD (co najmniej w zakresie uprawnień użytkowników)
 2. Procesor urządzenia: min. Dual-Core i3, 4 gen., 3.5 GHz
 3. Pamięć RAM urządzenia: min. 8GB + 2 wolne sloty
 4. Sloty PCIe 2 (1x PCIe Gen3 x8, 1x PCIe Gen3 x4)
 5. Co najmniej 2 karty sieciowe >=1Gb
 6. Rack, max. wys. 2U
 7. Urządzenie przewiduje dźwiękową informację ostrzegawczą
 8. Sygnalizacja/kontrolki LED o pracy urządzenia
 9. Głośność pracy: max. 50 dB(A)
 10. Zasilanie: max. 500W
 11. Protokoły: min. SMB, NFS
 12. Dostępny interface (min. 2 porty USB – 1x USB 3.0, 1x USB 2.0)
 13. Wyjście HDMI
 14. ISCSI min 4 j. LUN
 15. Obsługa RAID 0,1,5,6
 16. Dyski o łącznej pojemności 100TB(+-10%), 2 producentów:

Dyski dedykowane dla urządzeń NAS lub serwera (mtbf, min. 1000000h pracy)

 1. Minimalny okres gwarancji:
 2. 3 lata w miejscu instalacji dla urządzenia – bez możliwości zabrania poza teren firmy,
 3. 3 lata dla dysków.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: do ustalenia z Zamawiającym, nie później niż do dnia 31 marca 2017. Termin płatności faktury – 30 dni od dnia dostarczenia sprzętu do Zamawiającego.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osoby do kontaktu:

 • Jacek Grabowski, Kierownik Działu Obsługi informatycznej – tel.32 2519 672 wew. 215;
  e-mail: ni@smgornik.katowice.pl

 

 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi mieć formę pisemną (dopuszcza się e-mail) i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

– imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;

– podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

– termin obowiązywania oferty.

– termin realizacji zamówienia,

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z zamówienia pomimo spełnienia wymaganych kryteriów przez Zamawiającego w przypadku odmowy podpisania Klauzuli antykorupcyjnej.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert na każdym etapie jego postępowania.

 

 

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie: 16.03.2017, godz. 10:00:

– w siedzibie Zarządu SM Górnik w Katowicach ul. Mikołowska 125a, pok. 15 (Dział Obsługi Informatycznej)

lub

– przesłać skan oferty e-mailem na adres: ni@smgornik.katowice.pl

 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:

Zamawiający wybierze Wykonawcę w dniu 22.03.2017, po godz. 10:00, i zamówi sprzęt u Oferenta, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentacji przy najkorzystniejszej – najniższej cenie ofertowej brutto.

 

Zapytanie_oferte_serwer_plikow [PDF]