Przetarg nieograniczony na dostosowanie anten zbiorczych do odbioru programów nadawanych przez naziemną telewizję cyfrową na multipleksie 8 na budynkach wyposażonych w zbiorcze anteny telewizyjne.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dostosowanie zbiorczych anten telewizyjnych  do odbioru programów nadawanych przez naziemną telewizję cyfrową na multipleksie 8 na budynkach wyposażonych w zbiorcze anteny telewizyjne wygrała firma: Siemieniak Marian Montaż Anten RTV z siedzibą w Świętochłowicach.

Katowice, 15 marzec 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Dostosowanie zbiorczych anten telewizyjnych do odbioru programów nadawanych przez naziemną telewizję cyfrową na multipleksie 8 na budynkach wyposażonych w zbiorcze anteny telewizyjne w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach” ul. Mikołowska 125a / zgodnie z załącznikiem nr 1 do zawiadomienia – 98 zestawów/.

Zakres ramowy prac związanych z przystosowaniem zbiorczych anten telewizyjnych do odbioru programów z MUX – 8 będzie obejmować:

– montaż na istniejącym maszcie anteny do odbioru programów w paśmie K6 – 12,

– montaż i podłączenie przewodu koncentrycznego od anteny do wzmacniacza z wykonaniem zabezpieczenia przepustu pomiędzy dachem a kondygnacją gdzie usytuowany jest wzmacniacz,

– montaż wzmacniacza w istniejącej obudowie dla kanałów 6 – 12 z wykonaniem trwałego mocowania wzmacniacza,

– montaż rozgałęźników w istniejącej obudowie,

– montaż listwy zasilającej wzmacniacz,

– pomiar sygnałów, zestrojenie wzmacniaczy, sprawdzenie jakości sygnałów u wybranych losowo odbiorców.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiektach celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Pożądany termin rozpoczęcia prac od 08.05.2017 r.

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „MUX-8” lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:

1) Wartość robót z VAT.

2) Deklarowany termin realizacji robót.

Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).

2) Kosztorys ofertowy

3) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.

4) Charakterystykę firmy.

5) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.

6) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

7) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.

8) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem.

9) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy.

10) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.

2) Cena.

3) Termin realizacji zadania.

Zgodnie „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 1 900,00 zł najpóźniej do dnia 20.04.2017 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.

W przypadku wyboru oferty Zleceniodawca informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej netto, z którego Zleceniodawca ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń  z tytułu gwarancji jakości za wady. Zleceniodawca  zwraca  zabezpieczenie  w   terminie 15  dni  po  odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie  okresu  gwarancji  jakości,  na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.

Wadium oferenta, który wygra konkurs zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy. Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofertą.

Po upływie pierwszego roku gwarancji i nieujawnieniu żadnych wad i usterek Wykonawca będzie mógł wystąpić z pisemnym wnioskiem o zamianę zabezpieczenia w gotówce na zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmującej okres do końca udzielonej gwarancji za wady. O zmianie formy zabezpieczenia każdorazowo decydował będzie Zarząd SM zawierając stosowny aneks do umowy.

Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zleceniodawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu przez Zarząd SM „Górnik” w Katowicach.

Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 21.04.2017 r. do godz. 1200 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków / w tym pieczątki firmy/.

„———————————————————————————————————————————————

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dostosowanie zbiorczych anten telewizyjnych do odbioru programów nadawanych przez naziemną telewizję cyfrową na multipleksie 8 na budynkach wyposażonych w zbiorcze anteny telewizyjne w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach” ul. Mikołowska 125a / zgodnie z załącznikiem nr 1 do zawiadomienia – 98 zestawów/.

„———————————————————————————————————————————————

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2017 r. o godzinie 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, ul. Mikołowska 125a.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik w godz. od 700 do 1300:

Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach tel.( 32) 25-19-415, (32) 25-16-849,

Administracji Zadole – ul. Zadole 37 w Katowicach, tel. (32) 25-25 -400,

Administracji Rolna – ul. Grzyśki 14 w Katowicach, tel.( 32) 25-24-095,

Administracji Słoneczna – ul. Słoneczna 54c w Katowicach, tel. (32) 25–89-729,

Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach, tel. (32) 254-05-97 .

UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o zestawienie kosztów dla każdego adresu oddzielnie i płatne fakturą końcową na każdą administrację oddzielnie.