Przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Wyplera 7bcd, 7ghi, 7ef, 7kl, 9abc, 9de

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu robót termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych wolnostojących wielorodzinnych przy ul. W. Wyplera 7bcd, 7ghi, 7ef, 7kl, 9abc, 9de w Katowicach  wygrała firma: Hebda Paweł Firma Handlowo-Usługowa „HEBDA” z siedzibą w Tylmanowej.                         

Katowice, dnia  26.04.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska  125A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych wolnostojących wielorodzinnych zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy  Wyplera 7bcd, 7ghi, 7ef, 7kl, 9abc, 9de.

Pożądany termin realizacji:  od 01.06. do 31.11.2017 r.

Osobami  upoważnionymi do kontaktu są:

 1. Pan Grzegorz Łazowski – inspektor nadzoru inwestorskiego
 2. Pan Andrzej Najder – inspektor nadzoru inwestorskiego

urzędujący  w siedzibie Zamawiającego, Katowice ul. Mikołowska 125a  pok. 125   w godz. od 800 do 1430   tel.  (32)  25-19-671 do 3 ,   fax:  (32)  25-71-557,  email:   sekretariat@smgornik.katowice.pl

 1. Pani Danuta Smolicka –  Kierownik Administracji Osiedla Załęże

urzędujący w Katowicach przy ul. Gliwickiej 224 w godz. od 800 do 1300, tel.  (32) 254 05 97,  email:  TZ@smgornik.katowice.pl

        I.  Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wolnostojących metodą „lekko – mokrą” z zastosowaniem  tynku silikonowego gwarantującego trwałość powłoki, odporności na uszkodzenia mechaniczne, odporność na zawilgocenia ścian, zabezpieczenia przed porostami i algami.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy złożą oferty wspólnie  z Dostawcą systemu docieplenia i potwierdzą gotowość zawarcia z Zleceniodawcą umowy trójstronnej  wg wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji.
 3. Dokumentacja techniczna budynków udostępniona jest do  wglądu w Administracji Osiedla  Załęże w Katowicach przy ul. Gliwickiej 224 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00                 do 13 00.
 4. Materiały konkursowe można odebrać odpłatnie w pok. 116 w godzinach od 800 do 1300 w  siedzibie  SM  Górnik w Katowicach przy  ul. Mikołowskiej 125a. Opłatę za materiały przetargowe wynoszącą 60,00 zł brutto (w tym obowiązujący podatek VAT), którą należy wpłacić przelewem na konto SM „Górnik”   w PKO BP S.A. I/O  Katowice   nr: 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444  z dopiskiem /materiały termo ul. Wyplera. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania materiałów przetargowych mailem. Na przelewie opłaty za materiały przetargowe prosimy o podanie nr NIP.
 5. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji o przetargu.
 6. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Ofertę z załącznikami opisanymi w punkcie II zawiadomienia  należy złożyć  w zaklejonej kopercie  z naklejonym tytułem przetargu ( w załączeniu do niniejszego zawiadomienia) w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, ul. Mikołowska 125a lub przesłać pocztą lub kurierem  do  dnia 12 maja  2017 r. do godz. 1200                    

Koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2017 roku o godz. 1200 w siedzibie Zleceniodawcy.
 2. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 7 zostaną odrzucone bez otwierania. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem decyduje data stempla określająca termin nadania przesyłki.
 3. Zgodnie „Regulaminem dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.
 4. Roboty budowlane dofinansowane będą ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i realizowane zgodnie z jego wytycznymi.
 5. Ogłoszenie wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nastąpi w dniu 19 maja 2016 roku po zatwierdzeniu przez Zarząd SM „Górnik” protokołu Komisji, w formie wywieszenia zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zleceniodawcy i na stronie internetowej Spółdzielni. Wykonawcę, którego ofertę w drodze przetargu niegraniczonego wybrano zostanie o tym fakcie powiadomiony pisemnie lub mailowo.

     II. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zleceniodawcę, które należy dołączyć do oferty.

 1. Aktualny odpis lub wydruk ze strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie lub wydruk ze strony internetowej potwierdzający wpis do CEIDG  Dostawcy systemu docieplenia.
 2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika budowy do pełnienia samodzielnych funkcji  w budownictwie, oraz przynależności do Izby).
 3. Szczegółowy kosztorys ofertowy na roboty wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru  i specyfikacji i załączonych przez Zleceniodawcę wykazu zmian do przedmiaru robót.

Wszystkie ceny w kosztorysie ofertowym w tym jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Strona tytułowa kosztorysu musi zawierać cenę kosztorysową netto, obliczony podatek VAT i cenę oferty brutto.  Nie dopuszcza się adnotacji (dopisków) dokonanych ręcznie.

 1. Kosztorys uzupełniający, jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze lub w uzgodnieniu z Dostawcą systemu dociepleń uzna konieczność dodatkowego wzmocnienia ścian budynku.
 2. Referencje Wykonawcy robót odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.
 3. Referencje Dostawcy systemu docieplenia wystawione przez inwestorów.
 4. Certyfikat wystawiony przez Dostawcę systemu docieplenia potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu robót termomodernizacyjnych w danym systemie dociepleń.
 5. Charakterystykę firmy oraz informację o zapleczu kadrowo-sprzętowym firmy Wykonawczej.
 6. Wykaz robót termomodernizacyjnych wykonanych przez Wykonawcę w ostatnich trzech latach potwierdzających realizację tych robót na poziomie minimum 3,0 mln zł brutto średniorocznie,
 7. Informację o stanie zatrudnienia i wielkości produkcji Dostawcy systemu dociepleń z ostatnich trzech lat, wykaz produkowanego asortymentu, wielkości średniorocznej sprzedaży produktów do dociepleń opis przedmiotu działalności.
 8. Wykaz pracowników Dostawcy systemu dociepleń, którzy będą sprawować  nadzór techniczny i doradztwo w trakcie prowadzenia robót termomodernizacyjnych.
 9. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu przez Wykonawcę z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
 10. zaświadczenie ZUS o niezaleganiu przez Dostawcę systemu docieplenia z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
 11. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu Wykonawcy systemu dociepleń o nie zaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert .
 12. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu przez Dostawcę systemu docieplenia z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
 13. Podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów oświadczenia Wykonawcy i Dostawcy dołączone do materiałów konkursowych.
 14. Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów  Wykonawcy  i Dostawcy projekt umowy.
 15. Potwierdzoną kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł, z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem z limitem nie mniejszym niż 1 000 000,00 zł oraz dowód wpłaty opłaconych składek. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy  o braku takich wyłączeń.
 16. Uzasadnienie techniczne i ekonomiczne preferowanego tynku.
 17. Kserokopia wpłaty wadium.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i Dostawcy, które ją składają.

Kryteria oceny oferty:

1)     cena ryczałtowa

2)     cykl i termin realizacji zadania

3)     udzielone  gwarancje na roboty i materiały

4)     jakość i trwałość oferowanego systemu docieplenia i rodzaju tynku

5)     doświadczenie w realizacji podobnych robót

6)     kompletność złożonych i wymaganych dokumentów

7)     referencje

8)     preferowane przez zleceniodawcę systemy dociepleń firm:  Sto, FARBY KABE,

III.  Wysokość wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 1. Oferent winien wpłacić wadium w wysokości 95 000,00 zł najpóźniej do dnia 12 maja 2017 r.  do godz. 1400 przelewem na konto Spółdzielni PKO BP S.A. I/O Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.
 2. Wadium oferenta, który wygra konkurs zostanie zaliczone na poczet należytego wykonania umowy w okresie jej trwania i w okresie gwarancji za wady.
 3. Zleceniodawca dokona zwrotu wadium Oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zleceniodawcę  w ciągu 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd SM „Górnik” w Katowicach wyniku przetargu.
 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w drodze przetargu, utraci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy.
 5. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego formę określono w projekcie umowy załączonej do specyfikacji.
 6. W przypadku wyboru oferty Zleceniodawca informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty umownej netto, z którego Zleceniodawca ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości za wady. Zleceniodawca zwraca  zabezpieczenie  w   terminie 15  dni  po  upływie  okresu  gwarancji  jakości,  na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.
 7. Wadium oferenta, który wygra konkurs zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy.

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł niniejszego przetargu, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków. 

————————————————————————————————————————–

PRZETARG  NA: 

Wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych wolnostojących wielorodzinnych zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy  Wyplera 7bcd, 7ghi, 7ef, 7kl, 9abc, 9de. 

—————————————————————————————————————————–

UWAGA:

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się ze stanem technicznym budynków i projektami budowlanymi  celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Wynagrodzenie ryczałtowe płatne będzie w oparciu o faktury końcowe oddzielnie za każdy budynek.

W wycenie robót należy uwzględnić następujące zmiany wprowadzone przez Zleceniodawcę:

 1. Elementy  balustrad balkonów wykonane z profili zamkniętych ocynkować  wewnętrznie i zewnętrznie. Wszystkie elementy balustrad muszą być   powlekane farbami na ocynk.
 2. Wykazane w przedmiarach tynki mineralne należy w kosztorysach ofertowych przeliczyć na tynki silikonowe barwione w masie, kolor pełny, granulacja 1,5 mm
 3. W kosztorysach ofertowych nie ujmować malowania tynków farbami silikonowymi
 4. Zastosować  parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej farbami na ocynk  wraz z zamknięciem bocznym.
 5. W kosztorysie ofertowym należy ująć wykonanie cokołów z płytek  na styku posadzki balkonu ze ścianą ocieplaną .
 6. W kosztorysach ofertowych należy ująć pozycje wykazane w   załączniku dołączonym do zawiadomienia