Przetarg nieograniczony na usługi dot. mechanicznego i chemicznego czyszczenia zsypów i komór zsypowych w budynkach zarządzanych przez SM „Górnik” oraz wykonywania robót remontowych zsypów na Administracji „Centrum”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik ” w Katowicach informuje, iż przetarg na nw. zadanie wygrała: Firma „AZ-BEST” Dominika Sidorowicz z siedzibą w Łodzi

Katowice, 26 lipiec 2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg na:

1. Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja kanału zsypowego od wewnątrz i rury wentylacyjnej kanału zsypowego oraz przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu,
2. Mechaniczne czyszczenie, mycie, dezynfekcja i dezodoryzacja szuflad wywrotowych i pomieszczeń w których zostały one zlokalizowane,
3. Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja głównych komór zsypowych,
4. Przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu,
5. Mechaniczne udrażnianie kanału zsypowego i rury wentylacyjnej
6. Uzupełnienie uszczelek gumowych szuflad/drzwiczek do kanałów zsypowych
7. Wykonywanie, w oparciu o wystawione przez Zleceniodawcę zlecenie, robót remontowych związanych m.in. z naprawą lub wymianą odcinków kanałów zsypowych, naprawą lub wymianą lejów zsypowych w komorach, naprawa lub wymiana szuflad, drzwiczek zsypowych, malowanie szuflad
Powyższe dotyczy: Administracji CENTRUM

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z wykazem budynków wyposażonych w zsypy w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój nr 116 – należy określić:
1) Wartości jednostkowych stawek ryczałtowych za poszczególne usługi z VAT.
2) Okres gwarancji na wykonane usługi i roboty remontowe.
3) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz przynależności do Izby).
3) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.
4) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
5) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
6) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
7) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.
8) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.
9) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej z pominięciem zakresu obejmującego wykonywanie, w oparciu o wystawione przez Zleceniodawcę zlecenie, robót remontowych związanych z naprawą lub wymianą odcinków kanałów zsypowych, naprawą lub wymianą lejów zsypowych w komorach.
W takim przypadku tekst umowy zostanie zweryfikowany.

Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów,
2) Cena,
3) Doświadczenie w wykonywaniu usług czyszczenia i napraw zsypów,
4) Udzielone gwarancje.

Zgodnie „Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niski ceny za usługi i różniącą się o więcej niż 30% od średnich oferowanych cen ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 13.08.2018 r. do godz. 12:00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

—————————————————————————————————————————————-
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

1. Mechaniczne i chemiczne czyszczenie zsypów i komór zsypowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach (Administracja Centrum)
2. Wykonywanie robót remontowych zsypów.

—————————————————————————————————————————————-

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:
– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. 32 251-94-15, 32 251-68-49

UWAGA: Ofertowe ryczałtowe ceny jednostkowe za poszczególne czynności traktuje się jako maksymalne. Roboty remontowe zsypów rozliczone będą w oparciu o kosztorysy powykonawcze i płatne w oparciu o faktury wystawiane po wykonaniu danego zakresu robót określonego w zleceniu (załącznik nr 2 lub 3 do niniejszej Umowy).