Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dezodoryzacji oraz likwidacji gniazd uciążliwych owadów w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik ” w Katowicach informuje, iż przetarg na nw. zadanie na Administracji Centrum wygrała firma KARAŚ Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach Śl., na Administracji Zadole i Rolna firma Zakład Deratyzacji i Dezynsekcji Małgorzata Deja z siedzibą w Siemianowicach Śl., na Administracji Kokociniec, Załęże i Słoneczna firma „PEWESTA” Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie.

 

 

Katowice, dnia 27.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125A ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dezodoryzacji oraz likwidacji gniazd uciążliwych owadów w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach

Zakres świadczonych usług związanych z deratyzacją dezynfekcją, dezynsekcją, dezodoryzacją oraz likwidacją gniazd uciążliwych owadów będzie obejmował:

– sezonowe deratyzacje (wiosna-jesień) wynikające z corocznego Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie przeprowadzenia akcji odszczurzania na terenie Miasta Katowice.
– deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dezodoryzacji oraz likwidacji gniazd uciążliwych owadów w miarę potrzeb

REJON ADMINISTRACJA Sezonowa deratyzacja wiosna-jesień  

 

 

Ilość piaskownic

(szt.)

Pow. do deratyzacji

(m2)

NR 1 CENTRUM TC 41 914,19 17
NR 2 ZADOLE TP 10 811,43 5
NR 3 KOKOCINIEC TK 11 936,36 6
NR 4 ROLNA TR 12 453,58 4
NR 5 SŁONECZNA TS 12 795,00 3
NR 6 ZAŁĘŻE TZ 9 801,00 3
  razem 99 711,56 38

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z terenem, na którym przedmiot zamówienia będzie realizowany, celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Termin realizacji usług: 3 lata

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem DDDD lub osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:00 w pok. nr 116.

I. Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.
3) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
4) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
5) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
6) Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą
7) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania projekt umowy.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

II. Kryteria oceny oferty:
1) Cena.
2) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
3) Referencje

III. Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 27.08.2018 r. do godz. 12:00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2018 o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:
– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Podmiot zwolniony z obowiązku stosowania zapisów ustawy PZP
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

————————————————————————————————————————————
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dezodoryzacji oraz likwidacji gniazd uciążliwych owadów w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach
————————————————————————————————————————————

O wynikach poinformujemy drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

IV. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zamawiającego:

1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie w/w rejony przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia z jednym Wykonawcą umowy w mniejszym zakresie.
2. Na każdy rejon zawarta zostanie oddzielna umowa, wg załączonych wzorów.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów umowy przed jej podpisaniem z oferentem.
4. Zakres usług objętych postępowaniem oraz sposób ich świadczenia na rzecz Zamawiającego został przedstawiony w załączonym wzorach umów.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy i na warunkach określonych umową.

Osobami upoważnionymi do kontaktu i udzielającymi szczegółowych informacji w zakresie postępowania są:
1. Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849.
2. Kierownik Administracji Zadole – ul. Zadole 37 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-25-400.
3. Kierownik Administracji Kokociniec – ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-21-913, (32) 25-27-957.
4. Kierownik Administracji Rolna – ul. Grzyśki 14 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-24-095.
5. Kierownik Administracji Słoneczna – ul. Słoneczna 54c w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-89-729.
6. Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-40-597.

UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.