Przetarg nieograniczony na kompleksową sprzedaż Paliwa Gazowego na potrzeby własne do obiektów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż przetarg na kompleksową sprzedaż Paliwa Gazowego na potrzeby własne do obiektów zarządzanych przez SM wygrała firma: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

 

 

Katowice, dnia  12.10.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o przetargu  nieograniczonym

„Kompleksowa sprzedaż Paliwa Gazowego na potrzeby własne, do obiektów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach” ul. Mikołowska 125a, zgodnie z załącznikiem nr 1,  w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t. z dnia 2012.09.25), w ramach zamówienia prowadzonego w oparciu o regulamin wewnętrzny SM „Górnik”.

I.  ODBIORCA:

1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, tel. (32) 25-71-550, e-mail: sekretariat@smgornik.katowice.pl

2. Rodzaj Odbiorcy:  Spółdzielnia Mieszkaniowa, podmiot  zwolniony ze stosowania  procedur     zawartych w  ustawie PZP.

3. Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zapisy „Regulaminu dotyczącego zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach”.

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: tu@smgórnik.katowice.pl  z dopiskiem „Sprzedaż Paliwa Gazowego” lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa zadania:

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t. z dnia 2012.09.25), zwana dalej sprzedażą paliwa gazowego.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie  188 186 m3 / 1 906 004 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do „zawiadomienia”załącznik nr 1 do zawiadomienia..

2. Sprzedawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Sprzedawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego.

3.  Listę punktów poboru wraz z szacunkowym zapotrzebowaniem na  gaz w okresie obowiązywania umowy w grupie taryfowej, W-2.12T, W-3.12T, W-3.6, W-5 określa załącznik nr 1 do „zawiadomienia”.

4.  Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

5. Wskazane w załączniku nr 1 do „zawiadomienia” ilości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania  gazu w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Sprzedawcy. Sprzedawca zobligowany jest umożliwić Odbiorcy możliwość bezkosztowych odchyleń od przewidywanego zużycia o co najmniej 20%.

6.  Odbiorca nie przewiduje składania ofert częściowych.

7. Odbiorca nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8.  Odbiorca nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III.  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

1.   Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego następować będzie po podpisaniu umowy, od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku .

IV.  WARUNKI, DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA:      

1. Wymagania Odbiorcy wobec Sprzedawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu  przetargowym.

1.1 O zamówienie mogą ubiegać się  Sprzedawcy, którzy spełniają warunki  dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia,

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

1.2. Sprzedawca musi wykazać, że:

a) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Sprzedawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,

lub

c) posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego – w przypadku Sprzedawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

1.3. Odbiorca zastrzega, że w postępowaniu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie Sprzedawcy, którzy za 2017 rok wykażą sprzedaż paliwa gazowego w ilości stanowiącej co najmniej dwukrotną ilość zamówienia.

Nie spełnienie, któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków będzie skutkowało wykluczeniem Sprzedawcy z postępowania przetargowego. Sprawdzenie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie miało miejsce w następującym zakresie:

•   czy zostały złożone wszystkie wymagane przez Odbiorcę oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym,

•   uprawnień osób podpisujących oświadczenia i dokumenty do reprezentowania Sprzedawcy,

•   czy terminy wystawienia dokumentów są zgodne z wymaganiami Odbiorcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia bądź nie spełnia warunków „Zawiadomienia o przetargu nieograniczonym, na podstawie dostarczonych i podpisanych dokumentów oraz oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli, w przypadku Sprzedawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób, wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

3. Jeżeli Sprzedawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 203) tj. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Sprzedawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Sprzedawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie to powinno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

5. W sytuacji, gdy Sprzedawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Odbiorcy, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Sprzedawca składa w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Sprzedawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

V. PROCEDURA

1. Opis przygotowania oferty:

Sprzedawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty.

Oferta musi być złożona w języku polskim w formie trwałej i czytelnej. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale spięte, ponumerowane oraz podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Sprzedawcy.

Oferta, oświadczenia i wszystkie załączniki powinny podpisać osoba uprawniona do reprezentowania firmy ujawniona w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę podpisują osoby inne, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji, stwierdzające, że osoby podpisujące są uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Sprzedawcy.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Sprzedawca winien sporządzić wykaz złożonych z ofertą dokumentów (na pierwszej stronie formularza ofertowego) oraz ponumerować kolejno wszystkie strony dokumentów w złożonej ofercie oraz je parafować.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

Ceny jednostkowe paliwa gazowego w taryfach W-2.12T, W-3.12T, W-3.6, W-5 zgodnie z załącznikiem nr 1 i wszystkie pozostałe ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ceną oferty jest wartość brutto, będąca sumą iloczynów cen jednostkowych netto oraz liczby jednostek mocy paliwa gazowego określonych w kWh  w poszczególnych taryfach określonych w Załączniku nr 1.

Do oferty należy dołączyć:

a) formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do „zawiadomienia”,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków (stanowiącym załącznik nr 3 do „zawiadomienia”),

c)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (stanowiącym załącznik nr 3a do „zawiadomienia”),

d)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydana przez  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

f) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydana przez  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

     lub

g) pisemne oświadczenie Sprzedawcy o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego – w przypadku Sprzedawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

h) Sprzedawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

i)  Obowiązujące Taryfy Sprzedawcy ( lub wyciąg z tej taryfy).

j) Obowiązujące Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Dostarczenia Paliwa Gazowego Sprzedającego.

k) Parafowany wzór umowy  przez  załącznik nr 4 do „zawiadomienia”.

l) Udokumentowane doświadczenie.

ł) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.

m) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

n) Kserokopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

o) Wykaz sprzedaży paliwa gazowego za rok 2017 w ilości stanowiącej co najmniej dwukrotną ilość zamówienia.

p) Tabela nr 1 – załącznik do formularza ofertowego.

Oferty wg. wzoru Odbiorcy należy składać w terminie do dnia 31 października 2018 r. do  godz. 1400 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125a w Katowicach,  tel./fax: (32) 25-71-550 / (32) 25-71-557 wew. 116.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

—————————————————————————————————————————————-

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Kompleksową sprzedaż  paliwa gazowego na potrzeby własne do obiektów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach”.

—————————————————————————————————————————————-

2. KRYTERIA OCENY OFERT

2.1. Kryteria oceny ofert: cena całkowita podana w ofercie w załączniku nr 2 (brutto z podatkiem VAT).

2.2. Odbiorca wybierze ofertę Sprzedawcy, który złoży najkorzystniejsze warunki finansowe paliwa gazowego oraz spełni pozostałe warunki przetargu.

2.3 Odbiorca dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, w razie:

– w zakresu danych identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, rachunek bankowy, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron,

– zmiany terminu rozpoczęcia i/lub terminu zakończenia realizacji umowy,

– zmiany stawki podatku wynikającej ze zmiany przepisów prawa,

–  gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach.

3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 50 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.2. Otwarcie ofert:

a)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowa Górnik ul. Mikołowska 125a w Katowicach.

b)  Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona i zniszczona bez otwierania w dniu wyznaczonym na Komisyjne otwarcie ofert

c)  Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Odbiorca podaje nazwę i siedzibę Sprzedawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

d)  Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Sprzedawców. W trakcie tego posiedzenia Odbiorca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.

e)  W toku badania i oceny złożonych ofert Odbiorca może:

–  żądać udzielenia przez Sprzedawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

f)   Odbiorca poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności z „zawiadomieniem”, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Sprzedawców, których oferty zostały poprawione.

3.3.   Ofertę odrzuca się m.in. gdy:

a)  jej treść nie odpowiada  warunkom zamówienia ujętym w „Zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym”

b)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późn. zm.),

c)  została złożona przez Sprzedawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

d)  nie zawiera ważnych dokumentów,

e)  ogłoszono upadłość lub rozpoczęto likwidację Sprzedawcy.

f)   została złożona po terminie.

3.4.  Oferty odrzucone oraz złożone przez Sprzedawców wykluczonych z postępowania nie będą poddane dalszej ocenie.

3.5.  SM „Górnik” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

3.6.  Sprzedawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3.7 W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Odbiorca może zmienić treść Zawiadomienia o przetargu nieograniczonym. Każda wprowadzona przez Odbiorcę zmiana stanie się częścią Zawiadomienia i zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Sprzedawcom, którzy pobrali materiały przetargowe i zamieszczona zostanie na stronie internetowej Odbiorcy. Dokonane w ten sposób uzupełnienia są wiążące.

4. Tryb ogłoszenia wyników  nieograniczonego konkursu ofert:

4.1  Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Odbiorcy .

4.2  Wybrany Sprzedawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

5. Formalności jakich należy dopełnić przed podpisaniem umowy.

5.1.  Sprzedawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy powinien przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców (np.  umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej) oraz wskazać osobę umocowaną do przyjmowania oraz składania oświadczeń.

5.2.  Przedstawić aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Załącznik:

1. Wykaz  adresów przyłącza

2. Formularz ofertowy

3 i 3a. Oświadczenia Dostawcy

4. Projekt umowy.