Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowych przeznaczonych do ogrzewania budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 24 a,b, ul. Armii Krajowej 25, ul. Traktorzystów 30 w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczna i ekspertyzami technicznymi stanu ochrony przeciwpożarowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, że przetarg na nw. zadanie wygrała: Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT – KATOWICE” z siedzibą w Świętochłowicach.
Wybrano typ kotła firmy Viessmann dla wymienionych w zawiadomieniu kotłowni.

Katowice, 28 luty 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg nieograniczony na: zaprojektowanie  i wykonanie kotłowni gazowych przeznaczonych do ogrzewania budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 21 a, b, ul. Armii Krajowej 25, ul. Traktorzystów 30 w Katowicach, zgodnie ze specyfikacją techniczną, ekspertyzami technicznymi stanu ochrony przeciwpożarowej.

Moce istniejących kotłowni wynoszą:

– przy ul. Amii Krajowej 21 a, b w Katowicach – 100 kW,

– przy ul. Armii Krajowej 25 w Katowicach – 120 kW,

– przy ul. Traktorzystów 30  w Katowicach – 100 kW.

Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacji technicznej dołączonej do materiałów przetargowych, które stanowią integralną część zawiadomienia.  Zakres rzeczowy i finansowy prac projektowych i wykonawczych obejmuje wszystkie roboty budowlane wyszczególnione w ekspertyzach technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej a dotyczące pomieszczeń kotłowni gazowych z wyłączeniem robót związanych z przebudową dróg pożarowych, dróg ewakuacyjnych wewnątrz budynku i oświetlenia ewakuacyjnego klatek schodowych.

W kosztorysach i przedmiarach na wykonanie kotłowni należy ująć niezbędnie roboty demontażowe.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy decyzje dotyczące odstępstwa od spełnienia wymogów przeciwpożarowych najpóźniej do 8 maja 2019 r. Decyzje te są niezbędne do uzyskania pozwoleń na budowę.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych /tzn. możliwe jest złożenie oferty na 1, 2 lub 3 kotłownie/.

Pożądany termin realizacji:

– projekt do dnia 25.06.2019 r, wraz z decyzją pozwolenia na budowę,

– wykonanie i uruchomienie kotłowni gazowych w oparciu o uprawomocnioną decyzję pozwolenia na  budowę do 16.09.2019 r.

Oferent winien wpłacić kwotę 100,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem „opłata za materiały – ul. kotłownie”. Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres tu@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane a adres zwrotny materiały przetargowe od poniedziałku do piątku w godzinach 730 -1300.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:

1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.

2) Deklarowany termin realizacji.

3) Okres gwarancji na wykonane roboty.

Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).

2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i w zakresie projektowania i kierowania robotami instalacji gazowych oraz przynależności do Izby.

3) Wycena w oparciu o kalkulację własną – projekt.

4) Cen ofertowa wykonania kotłowni.

5) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu /Wykonawca winien wykazać się zaprojektowaniem wraz
z realizacją co najmniej 2-ch kotłowni gazowych o tej samej lub zbliżonej mocy grzewczej i takiej samej  lokalizacji wskazanej w pkt. I, 2 specyfikacji technicznej (załącznik  do Zawiadomienia)/.

6) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).

7) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.

8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

9) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.

10) Potwierdzoną kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł, z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem z limitem nie mniejszym niż  1 000 000,00 zł oraz dowód wpłaty opłaconych składek. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi  warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.

11) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania – projekty umów.

12) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.

13) Ofertę Wykonawcy na druku Zamawiającego.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.

2) Cena.

3) Udzielona  gwarancja i rękojmia.

4) Termin realizacji zadania.

Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 10 000,00 zł najpóźniej do dnia 08.03.2019 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 33 02 0019 6444.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy na wykonanie kotłowni zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej netto, z którego Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi i jakości za wady. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni po odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie okresu  gwarancji jakości, na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy.

Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofertą.

Po upływie pierwszego roku gwarancji i nieujawnieniu żadnych wad i usterek Wykonawca będzie mógł wystąpić z pisemnym wnioskiem o zamianę zabezpieczenia w gotówce na zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmującej okres do końca udzielonej gwarancji za wady. O zmianie formy zabezpieczenia każdorazowo decydował będzie Zarząd SM zawierając stosowny aneks do umowy.

Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu ofert przez Zarząd.

Ofertywg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 08.03.2019 r. do godz. 1400w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

————————————————————————————————————————————————–

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA:

Zaprojektowanie  i wykonanie kotłowni gazowych przeznaczonych do ogrzewania budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 21 a, b, ul. Armii Krajowej 25,
ul. Traktorzystów 30 w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną, ekspertyzami technicznymi stanu ochrony przeciwpożarowej.

————————————————————————————————————————————————–

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2019 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”,  ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

– Pani Urszula Karwala, urzędująca na Administracji Zadole przy ul.  Zadole 37 w Katowicach, w godz. od 730 do 1300,  tel.( 32) 25-25-400, 25-24-092, e-mail: tp@smgornik.katowice.pl

Pani Danuta Piecha urzędująca  w siedzibie Zamawiającego, Katowice ul. Mikołowska 125a  pok. 121, w godz. 700– 1300, tel.:  (32)  25-19-671 do 3 wew. 120, e-mail: sekretariat@smgornik.katowice.pl

UWAGA:

Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, rozliczenie prac nastąpi:

– projekt kwotą ryczałtową i płatną fakturą VAT końcową po uzyskaniu  i uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę,

– wykonanie kotłowni w oparciu o kosztorys powykonawczy oraz płatne fakturami częściowymi i fakturą końcową oddzielnie na każdą kotłownię przy założeniu, że podana w ofercie cena jest ceną maksymalną.

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;

7. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.

8. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.