Nie burzmy ścian bezmyślnie

Od kilkunastu miesięcy do Spółdzielni napływa coraz więcej sygnałów od  mieszkańców zamierzających dokonać przebudowy wewnętrznego układu ścian, zmiany funkcji pomieszczeń i przebudowy instalacji gazowych. Ponieważ takie działania mogą prowadzic do sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkanców,  przypominamy zasady obowiązujące przy tego rodzaju przebudowach.

Roboty budowlane (remonty, przebudowy) w lokalach  można przeprowadzać po uzyskaniu na nie pisemnej zgody Spółdzielni. Zgoda nie jest wymagana jedynie przy wykonywaniu prac dotyczących bieżącej konserwacji i odnawiania lokalu (np. gipsowania, malowania ścian lub stolarki, naprawy okładzin ściennych i podłogowych, drobnych napraw instalacyjnych itp.).

Zakres prac wymagających uzyskania zgody Spółdzielni to:

-wyburzanie części ścian nośnych lub jakiekolwiek ich naruszanie,

-wyburzanie lub  zmiana lokalizacji ścianek działowych,

-zmiana lokalizacji istniejących lub wykonywanie dodatkowych otworów drzwiowych i innych,

-wymiana lub przebudowa instalacji gazowej lub elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,

-wymiana, zmiana lokalizacji urządzeń gazowych,

-wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej,

-położenie parkietów,  płytek ceramicznych ( paneli ) innych okładzin na podłogach lub ścianach,

-montaż sufitów podwieszanych,

-montaż klimatyzatora.

W przypadku zamiaru wyburzania lub przebudowy ścian należy dołączyć szkic lokalu przedstawiający stan wyjściowy i po planowanych zmianach.

Także wszelkie remonty instalacji gazowej w mieszkaniu, a zwłaszcza montaż nowych urządzeń gazowych muszą  być pisemnie zgłoszone Spółdzielni, a po ich zakończeniu osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu zobowiązana jest do wykonania na własny koszt i przedstawienia w administracji osiedla protokołu  kontroli szczelności instalacji i zamontowanego odbiornika gazu.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany trasy instalacji gazowej, zmiany średnicy rur, zmiany lokalizacji urządzeń odbiorczych, zgodnie z  ustawą Prawo budowlane użytkownik  posiadający tytuł prawny do lokalu zobowiązany jest do  sporządzenia na własny koszt, przez osobę posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, projektu budowlanego przebudowy  instalacji gazowej i uzyskania w Urzędzie Miasta Katowice decyzji zatwierdzającej ten projekt i pozwolenia na budowę.

Konieczność opracowania projektu budowlanego, jego zatwierdzenia decyzją UM Katowice i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dotyczy również przypadków przebudowy w lokalu mieszkalnym ścian konstrukcyjnych lub przebudowy  w konsekwencji której następuje zmiana funkcji poszczególnych pomieszczeń lub całego mieszkania np. na bursę dla studentów, sypialnie dla  tymczasowych pracowników lub lokale pod działalność gospodarczą.

Takie działania mogące stwarzać zagrożenie pożarowe, zakłócające  prawidłowość funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej, stwarzające zagrożenia dla konstrukcji budynku czy wreszcie zakłócające porządek domowy traktowane będą przez Zarząd Spółdzielni jako samowola budowlana i zostaną skierowane na drogę postępowania administracyjnego i do organów ścigania. O technicznych zasadach przeprowadzania remontów szczególowo informujemy w zakładce remont mieszkania- https://smgornik.katowice.pl/pl3/wordpress/?page_id=1710