Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków przy ul. W. Pola 11, Mikołowskiej 119, 125a, 129 oraz drenażu opaskowego przy ścianie północno -wschodniej budynku przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach , informuje że przetarg na nw. zadanie został unieważniony.

Katowice, 13 stycznia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków przy ul. W. Pola 11, Mikołowskiej 119, 125a, 129 oraz drenażu opaskowego przy ścianie północno wschodniej budynku przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Osobami  upoważnionymi do kontaktu są:

  1. Pan Krzysztof Dziuba – Specjalista Branżowy

urzędujący w siedzibie Zleceniodawcy, Katowice ul. Mikołowska 125a  pok. 121 w godz. od 730 do 1300  tel. (32)  25-19-671 do 3, wew. 357,   email:   sekretariat@smgornik.katowice.pl

  • Pan Piotr Działa – Z-ca Kierownika Administracji Centrum

w Katowicach przy ul. W. Pola 10 w Katowicach, w godz. od 730 do 1300, tel.( 32) 25-19-415, 25-16-849 email:  tc@smgornik.katowice.pl

Pożądany termin realizacji do uzgodnienia z Zamawiającym

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:

1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.

2) Deklarowany termin realizacji robót.

Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).

2) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

4) Ofertę wykonawcy.

5) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć potwierdzoną kserokopię polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji prac.

6) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.

7) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.

2) Termin realizacji zadania.

3) Cena.

Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Oferty wg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 27.01.2020 r. do godz. 1400 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

————————————————————————————————————————————————–

PRZETARG  NA:

Wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków przy ul. W. Pola 11, Mikołowskiej 119, 125a, 129 oraz drenażu opaskowego przy ścianie północno wschodniej budynku przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

————————————————————————————————————————————————–

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2020 r. o godzinie 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

O wynikach z wyboru firmy w drodze przetargu zostaną  poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie prac projektowych może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

UWAGA:

– Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, prace rozliczone zostaną w oparciu o kwotę ryczałtową i płatne fakturą końcową.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja.

Rodo:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach,
ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.

2) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;

7) Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.

8) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9) Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

10) Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się
w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.