Czy nowe podzielniki mogą zawyżyć koszty ciepła?

Pracownicy Spółdzielni często odbierają sygnały od zaniepokojonych mieszkańców naszych budynków, że nowe podzielniki Ceris (firmy Apator) naliczyły im dużo jednostek – znacznie więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego naliczyły podzielniki poprzeniej firmy Ista.

Aby rozwiać Państwa obawy postaram się wyjaśnić na czym polega zasadnicza różnica pomiędzy starymi a nowymi podzielnikami kosztów.

Załóżmy, że mamy przykładowy budynek, w którym znajdują się tylko dwa mieszkania: mieszkanie nr 1 i mieszkanie nr 2, o identycznych powierzchniach, takim samym układzie pomieszczeń i takich samych grzejnikach. Przyjmiemy również, dla uproszczenia, że oba te mieszkania mają identyczne współczynniki w ramach bryły budynku. Dla uproszczenia pominiemy część stałą kosztów, wyliczaną w oparciu o powierzchnię lokali, ponieważ są one identyczne. Zajmiemy się tylko częścią kosztów zależną od zużycia rozliczanego w oparciu o podzielniki.

Sezon poprzedni 2018/2019

Nasz przykładowy budynek w sezonie grzewczym 2018/2019 zużył ciepła za 1000 zł, przy czym w podzielniki Isty naliczyły:

  1. mieszkaniu nr 1 800 jednostek (łącznie dla całego mieszkania)
  2. w mieszkaniu nr 2 200 jednostek (łącznie dla całego mieszkania)

czyli łącznie dla budynku 1 000 jednostek

Z prostego rachunku wynika, że 1 jednostka podzielnika Isty kosztuje w tym wypadku 1zł.

W wyniku rozliczenia właściciel mieszkania nr 1 zapłacił więc za zużyte ciepło kwotę 800 zł, a właściciel mieszkania nr 2 zapłacił kwotę 200 zł.

Sezon bieżący 2019/2020

W sezonie grzewczym 2019/2020 w naszym przykładowym budynku zainstalowano nowe podzielniki Apatora, a budynek tak jak poprzednio zużyje ciepła za 1000 zł.

Mieszkańcy obu przykładowych mieszkań będą korzystali z ciepła tak samo jak w poprzednim sezonie i nowe podzielniki naliczą za cały sezon:

  1. w mieszkaniu nr 1 8 000 jednostek (łącznie dla całego mieszkania)
  2. w mieszkaniu nr 2 2 000 jednostek (łącznie dla całego mieszkania)

czyli łącznie dla budynku 10 000 jednostek

Z prostego rachunku wynika, że 1 jednostka podzielnika Ceris (firmy Apator) kosztować będzie w tym wypadku 10 groszy.

W wyniku rozliczenia właściciel mieszkania nr 1 zapłaci więc za zużyte ciepło kwotę 800 zł, a właściciel mieszkania nr 2 zapłaci kwotę 200 zł.

fot.Joanna Kozerska

Podsumowując, najważniejsze wnioski, płynące z powyższego przykładu:

  • nowe podzielniki naliczają jednostki szybciej i jest tych jednostek więcej, ale nie ma to wpływu na koszt ciepła dostarczonego do budynku,
  • kosztem, który jest rozliczany na poszczególne mieszkania (lokale), jest wyłącznie koszt ciepła dostarczonego do budynku przez dostawcę ciepła,
  • przy tym samym koszcie ciepła dostarczonego do budynku w obydwu sezonach, większa liczba jednostek oznacza, że jednostka będzie odpowiednio tańsza,
  • przykład powyższy w żaden sposób nie może służyć do obliczania obecnego zużycia w Państwa mieszkaniach, ani do jego przybliżonego oszacowania,
  • podzielniki nie są urządzeniami pomiarowymi, a tylko urządzeniami wskaźnikowymi, które na koniec sezonu grzewczego umożliwiają podzielenie kosztów zużytego ciepła na wszystkie lokale w budynku.

Grzegorz Kopernok

Zastępca Kierownika

Działu Technicznego

SM Górnik

foto Joanna Kozerska