Gdzie i jak wyrzucać zarażone wirusem odpady?

W wielu osiedlach mieszkaniowych – także w naszej Spółdzielni- pojawiły się  problemy i pytania dotyczące segregacji odpadów wytwarzanymi w gospodarstwach domowych, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną lub  zarażone chorobą COVID-19.

W tej sytuacji Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny  wyznaczyli zasady ich gromadzenia i utylizacji.

Zgodnie z nimi  osoby zdrowe, bez kontaktu z zarażonymi powinny maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne  zebrać w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Tu się wiele nie zmieniło.

Szczegółowo natomiast określono zasady postępowania dla osób objętych kwarantanną lub chorych. Zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru. Ponadto:

▪ osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;

▪ worka z odpadami nie powinno się zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;

▪ po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek  i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek  z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;

▪ osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go  i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka;

▪ worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;

▪ przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem, przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;

▪ odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

   Odpady z miejsca kwarantanny  magazynowane być muszą w miejscach przeznaczonych  do gromadzenia odpadów w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed  ich rozprzestrzenianiem się i dostępem osób postronnych. Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej odbywać się powinno się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji równie w zamykanych pojemnikach.

Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

Przypominamy, że każdy  kto pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut; prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;  zakażoną należącą do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;  mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym. podlega specjalnemu postępowaniu epidemicznemu.

Poniżej pełny tekst ministerialnych wytycznych dot. segregowania odpadów w czasie pandemii.

foto: freepik.com.pl