Oferty pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”

z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125A.

ogłasza nabór na stanowisko:

TECHNIK REJONU

miejsce pracy: Katowice

 

Zakres obowiązków:

 

 • Prowadzenie ewidencji wykonanych przeglądów wynikających z zapisów art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane i archiwizowanie protokołów, opinii, ekspertyz i zaleceń w „Teczkach obiektu budowlanego”.
 • Sprawdzenie prawidłowości działania zamontowanych urządzeń i instalacji oraz stanu technicznego dróg i obiektów.
 • Przygotowywanie w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia konkursu ofert na wybór firmy, której zlecone zostaną roczne lub okresowe przeglądy budynków lub instalacji zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane.
 • Realizowanie czynności wynikających z planów kontroli i nadzoru zleconych przez Kierownika Administracji Osiedla.
 • Egzekwowanie od mieszkańców lokali mieszkalnych i najemców lokali użytkowych usuwania w nakazanym terminie stwierdzonych w trakcie przeglądów nieszczelności instalacji gazowej
  i odbiorników, nieprawidłowości działania wentylacji i przewodów kominowych leżących po stronie mieszkańca lub użytkownika lokalu, a stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.
 • Nadzór nad usuwaniem w wyznaczonym terminie stwierdzonych w trakcie przeglądów nieszczelności instalacji gazowej na klatkach schodowych, korytarzach i piwnicach oraz nieprawidłowości działania wentylacji i przewodów kominowych w pomieszczeniach gospodarczych, ogólnego użytku i pomieszczeniach technicznych,
 • Opracowywanie wniosków do planu ekonomiczno — finansowego, zawierających zalecenia i nakazane do wykonania roboty naprawcze i zabezpieczające.
 • Współpraca z wykonawcami w zakresie przeprowadzanych okresowych przeglądów budynków, instalacji gazowych, instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych, przeglądach przewodów kominowych, przeglądach dźwigów osobowych.

 

Wymagania:

 • Minimum wykształcenie średnie o kierunku technicznym.
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej.
 • Zainteresowania branżą techniczną.
 • Samodzielności i inicjatywy w działaniu.
 • Znajomości obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy),
 • Pracę na stanowisku dającym możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Interesującą pracę w stabilnej firmie.

 

Prosimy o złożenie w terminie do dnia 15.09.2019r. swojej aplikacji (CV) za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej: np@smgornik.katowice.pl:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 1. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
 3. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

Katowice, 13.08.2019.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”

z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125A.

ogłasza nabór na stanowisko:

KONSERWATORA

 

 

Wymagania wobec kandydatów:

 

 • minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe;
 • doświadczenie w eksploatacji technicznej nieruchomości;
 • dobrze widziane posiadanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność
  i zaangażowanie.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych oraz naprawczych na terenie nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię,
 • sprawne usuwanie zaistniałych awarii,
 • inne zadania wynikające z aktualnych potrzeb.

 

Prosimy o złożenie w terminie do dnia 15.09.2019r. swojej aplikacji (CV) za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej: np@smgornik.katowice.pl:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 1. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
 3. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

Katowice, 13.08.2019.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”

z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125A.

ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTY DS. KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

  miejsce pracy: Katowice

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa i redagowanie strony internetowej Spółdzielni
 • redagowanie gazety wydawanej przez Spółdzielnię skierowanej do mieszkańców,
 • redagowanie zewnętrznych komunikatów: informacji prasowych, artykułów, treści na: ulotki, foldery, plakaty,
 • organizacja oraz obsługa medialna wszelkich wydarzeń, spotkań i konferencji prasowych związanych z działalnością Spółdzielni
 • wsparcie pracowników w zakresie formułowania komunikatów: pisma zewnętrzne, ogłoszenia, ulotki, informacje do mieszkańców i podmiotów współpracujących
 • opracowywanie koncepcji i koordynowanie akcji informacyjnych, promocyjnych i wizerunkowych
 • proponowanie rozwiązań w zakresie usprawnienia komunikacji Spółdzielni z mieszkańcami oraz komunikacji wewnątrz Spółdzielni

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (public relations, dziennikarstwo, socjologia, nauki społeczne, filologia polska, marketing, politologia),
 • przynajmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie Public Relations lub w komunikacji – najlepiej w dużej organizacji,
 • umiejętność redagowania tekstów – tzw. „lekkie pióro”,
 • doświadczenie w zakresie tworzenia kampanii informacyjnych i wizerunkowych,
 • doświadczenie w zakresie organizacji i obsługi medialnej wydarzeń firmowych, spotkań oraz konferencji prasowych,
 • dobra znajomość narzędzi komunikacji, w tym mediów społecznościowych (Facebook, You Tube, Twitter),
 • umiejętność redagowania stron internetowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy),
 • Pracę na stanowisku dającym możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Interesującą pracę w stabilnej firmie.

 

Prosimy o złożenie w terminie do dnia 30.09.2019r. swojej aplikacji (CV) za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej: np@smgornik.katowice.pl:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 1. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
 3. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

Katowice, 22.08.2019.