Oferty pracy (2)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125A

ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor/Specjalista w Dziale Controllingu i Planowania

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie planów kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię w oparciu o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z uwzględnieniem danych kosztowych z innych komórek organizacyjnych opracowanych stosownie do kompetencji określonych
  w odrębnych zasadach budowy planu.
 • Sporządzanie planów przychodów i pożytków poszczególnych nieruchomości.
 • Wprowadzanie danych z indywidualnych nieruchomości do globalnego planu finansowego Spółdzielni.
 • Raportowanie w zakresie stopnia wykorzystania środków zatwierdzonych w planach finansowych do poszczególnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań stosownie do ich kompetencji określonych w odrębnych przepisach.
 • Opracowywanie kalkulacji opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży
  i miejsc postojowych o statusach wymienionych w art. 4 ust. 1 – 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Obliczanie poziomu stawki wyjściowej dla lokali mieszkalnych wystawianych do przetargu na najem.
 • Współudział w opracowywaniu informacji i sprawozdań na potrzeby organów Spółdzielni stosownie do zakresu czynności Służb Działu Controllingu i Planowania
 • Kontrola realizacji planu w obszarach sporządzanych na wykonywanym stanowisku pracy
  i dostarczanie w tym zakresie przełożonemu wiarygodnej informacji włącznie z wnioskami jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 • Opracowanie aktualizacji planów finansowych w oparciu o wnioski komórek organizacyjnych zaakceptowane przez Zarząd, w sytuacji zaistnienia przesłanek obiektywnych, nieznanych na etapie budowy i zatwierdzenia planu na dany rok.
 • Budżetowanie kosztów pośrednich.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość lub controlling)
 • Doświadczenie w pracy w obszarze controllingu i planowania.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel w stopniu zaawansowanym.
 • Wysokie zdolności interpersonalne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Dokładność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (przewidywany termin od dnia 01.03.2020r.)
 • Pracę na stanowisku dającym możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Interesującą pracę w stabilnej firmie.

Prosimy o złożenie w terminie do dnia 30.01.2020r. swojej aplikacji (CV) za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej: np@smgornik.katowice.pl:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą
  w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 9. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 10. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 11. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 12. usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 13. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 14. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
 15. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

Katowice dnia 11.12.2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125A
ogłasza nabór na stanowisko:

Zastępca Kierownika Administracji Osiedla

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

 1. Bieżące administrowanie nieruchomościami osiedla, w tym: zabezpieczanie spraw porządkowych, kontrola wykonania umów komunalnych, nadzór nad remontami i pracami konserwacyjnymi oraz innymi o charakterze eksploatacyjnym.
 2. Rozliczanie faktur za usługi i media oraz rozliczanie kosztów eksploatacji nieruchomości.
 3. Przygotowanie rocznych planów eksploatacji i remontów nieruchomości osiedla.
 4. W czasie nieobecności Kierownika Administracji organizacja pracy i nadzór nad pracownikami administracji.
 5. Organizacja usuwania awarii powstałych w nieruchomościach.
 6. Udział w komisjach technicznych, przetargowych i odbiorowych prac remontowych.
 7. Prowadzenie korespondencji z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi.
 8. Współpraca ze społecznymi organami samorządowymi.

Wymagania:

 1. Znajomość problematyki funkcjonowania spółdzielni i zasad zarządzania nieruchomościami,
 2. Wykształcenie wyższe kierunkowe ekonomiczne lub techniczne.
 3. Staż pracy: co najmniej 4 lata w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym – warunek konieczny.
 4. Posiadanie wiedzy z zakresu eksploatacji i utrzymania obiektu budowlanego,
 5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 6. Bardzo dobra organizacja czasu pracy i umiejętność pracy pod presją,
 7. Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną.
 8. Uprawnienia budowlane lub licencja zarządcy nieruchomości mile widziane.
 9. Znajomość pakietu Ms Office.

Oferujemy:

 1. Stałą, stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Wynagrodzenie odpowiednie do umiejętności, wyników i zaangażowania.
 4. Pracę na stanowisku dającym możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Prosimy o złożenie w terminie do dnia 30.01.2020r. swojej aplikacji (CV) za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej: np@smgornik.katowice.pl:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą
  w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 9. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 10. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 11. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 12. usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 13. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 14. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
 15. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

Katowice dnia 13.12.2019r.