Oferty pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125A
ogłasza nabór na stanowisko: 

Inspektor/Specjalista w Dziale Windykacji

 

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie spraw do skierowania do postępowania sądowego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z procesem windykacji należności,
 • sporządzanie pozwów i wniosków sądowych, wniosków w zakresie udostępnienia danych osobowych,
 • współpraca z innymi komórkami w spółdzielni i kancelarią prawną,
 • aktualizowanie danych dotyczących prowadzonych postępowań oraz informacji o klientach w systemie informatycznym,
 • ewidencja księgowa dokumentów związanych z windykacją.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (ekonomiczne lub prawne);
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w windykacji należności;
 • dobra umiejętność pracy na komputerze min. w zakresie obsługi MS Office (mile widziana znajomość programów finansowo-księgowych);
 • znajomość podstaw księgowości w obszarze należności;
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atmosferę opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą,
 • możliwość szkoleń i podnoszenia kwalifikacji,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Prosimy o złożenie w terminie do dnia 31.07.2019r. swojej aplikacji (CV) za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej: np@smgornik.katowice.pl:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 1. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
 3. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach

poszukuje kandydata na stanowisko:

 

INSPEKTORA  NADZORU   BRANŻY   SANITARNEJ

Miejsce pracy: Katowice

 

Do zadań pracownika będzie należało m.in:

 1. nadzór nad realizacją robót wod.-kan., c.o. i gazowych remontowo-konserwacyjnych
  w obiektach budowlanych Spółdzielni
 2. weryfikacji kosztorysów ofertowych i powykonawczych na roboty instalacyjne,
 3. weryfikacji projektów związanych z remontem sieci i instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 4. sporządzanie przedmiarów i przygotowywanie danych do opracowania kosztorysów  na roboty sanitarne  niezbędnych do ogłoszenia przetargów.
 5. udział w pracach komisji dokonujących odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych.
 6. sporządzanie wspólnie z pracownikami Administracji Osiedli protokołów konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w ramach robót ujętych w rocznym planie remontów lub robót związanych z usuwaniem awarii,
 7. sprawdzanie na bieżąco jakości wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych robót sanitarnych, stosowania przez nich materiałów budowlanych odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą
  o wyrobach budowlanych oraz Prawo budowlane,
 8. udział w komisyjnych odbiorach częściowych i odbiorach końcowych robót.

Oczekujemy:

 1. wykształcenie: wyższe kierunkowe,
 2. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży sanitarnej bez ograniczeń,
 3. znajomość aktów prawnych obowiązujących w spółdzielczości mieszkaniowej,
 4. znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego,
 5. znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 6. znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
 7. minimum 3 letnia praktyka na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej,
 8. doświadczenie w zakresie eksploatacji i remontów instalacji i osiedlowych sieci ciepłowniczych,
 9. biegła znajomość obsługi programu kosztorysowego Norma Pro, i pakietu MS Office,
 10. zaświadczenie o przynależności do Śląskiej OIIB, opłaceniu ubezpieczenia OC.
 11. zaangażowania oraz umiejętności pracy pod presją czasu;

 

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy),
 2. pracę na stanowisku dającym możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 3. przyjazną atmosferę pracy.
 4. interesującą i odpowiedzialna pracę w stabilnej firmie,

Prosimy o złożenie w terminie do dnia 31.07.2019r. swojej aplikacji (CV) za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej: np@smgornik.katowice.pl:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 1. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
 3. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”

z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125A.

 

 

ogłasza nabór na stanowisko:

KONSERWATORA

 

 

Wymagania wobec kandydatów:

 

 • minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe;
 • doświadczenie w eksploatacji technicznej nieruchomości;
 • dobrze widziane posiadanie świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność
  i zaangażowanie.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych oraz naprawczych na terenie nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię,
 • sprawne usuwanie zaistniałych awarii,
 • inne zadania wynikające z aktualnych potrzeb.

 

Prosimy o złożenie w terminie do dnia 31.07.2019r. swojej aplikacji (CV) za pośrednictwem poczty, bądź poczty mailowej: np@smgornik.katowice.pl:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@smgornik.katowice.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i przesłaniu ich do administratora. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
 4. Dodatkowo, jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
 5. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie, której treść : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, załączonych do mojego zgłoszenia na potrzeby procesu rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, iż zgodę mogę wycofać w każdym momencie lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.” należy dołączyć do swojego zgłoszenia.
 6. Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie, bez podawania przyczyny lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 8. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lu
 • b sprawowania władzy publicznej;
 1. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
 3. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Otrzymane oferty odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.