Dodatki mieszkaniowe

Co to jest dodatek mieszkaniowy? Otóż, dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym jakie można otrzymać od gminy na dofinansowanie opłat za korzystanie z mieszkania. Przysługuje osobom, które spełniają określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych kryteria dotyczące: tytułu prawnego do lokalu, dochodu wspólnie zamieszkujących osób oraz powierzchni mieszkania.

Informacje zamieszczone poniżej są wskazówką do podjęcia starań o uzyskanie pomocy finansowej w postaci tzw. dodatku mieszkaniowego przez osoby,  które ze względu na niski poziom dochodów nie są w stanie opłacać czynszu.

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje następującym osobom:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkaniowe w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkaniowych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium – dochód osób wspólnie zamieszkałych

To co ważne w tym kryterium – dochody muszą być wykazane brutto czyli z podatkiem.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów  ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:

 • 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie,
 • 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby.

Średni dochód za miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się, gdyż podlega ona waloryzacji.

Od 1 marca 2018. najniższa emerytura wynosi 1029,80 zł. Zatem średni dochód osoby mieszkającej samotnie ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy powinien być poniżej 1802,15 zł a  rodziny – poniżej 1287,25 zł na osobę.

Kryterium – powierzchnia mieszkania

Powierzchnia użytkowa mieszkania osoby, która ubiega się o dodatek  nie powinna przekroczyć powierzchni określonej ustawowo (powierzchnia normatywna), która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby 35 m2
 • dla 2 osób 40 m2
 • dla 3 osób 45 m2
 • dla 4 osób 55 m2
 • dla 5 osób 65 m2
 • dla 6 osób 70 m2
 • jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

W przypadku gdy w mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu dodatku jest wydawana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy  przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek wpływa na konto Spółdzielni i w ten sposób pomniejsza należność osoby starającej się o dofinansowanie.

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie reguluje bieżących należności stanowiących różnicę pomiędzy obowiązującym naliczeniem a kwotą przyznanego dodatku, to wypłata dodatku jest wstrzymana w drodze decyzji administracyjnej do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy można pobrać :

 • w Spółdzielni w Dziale czynszów i wkładów pok. nr 17,
 • w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej,
 • na stronie internetowej MOPS – www.mops.katowice.pl.

Wniosek po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Spółdzielnię, należy złożyć w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania dodatków  mieszkaniowych oraz jakie dokumenty należy złożyć w MOPS-ie ubiegając się o jego przyznanie, poza wnioskiem, o którym mowa powyżej, można uzyskać na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.