Stopniowe przywracanie pracy Strefy Obsługi Mieszkańca

Zarząd Spółdzielni „Górnik”podjął decyzję o stopniowym przywracaniu funkcjonowania Strefy Obsługi Mieszkańca począwszy od 06 lipca 2020 r.

W trosce o zachowanie jak największego bezpieczeństwa zarówno Mieszkańców jak i Pracowników wprowadzane zostaną następujące zasady postępowania osób korzystających ze Strefy Obsługi Mieszkańca:

 1.  Pracownicy pozostają do dyspozycji Mieszkańców : telefonicznie i mailowo w zwykłych godzinach urzędowania. W sprawach pilnych dotyczących umów, faktur, zaświadczeń, rozliczeń, windykacji. Prosimy o umówienie się indywidualne na konkretne godziny przyjęcia z Działem Członkowsko-Organizacyjno-Samorządowym, Działem Czynszów i Wkładów, Działem ds. Rozliczenia Mediów, Działem ds. Lokali Użytkowych, Działem Windykacji. Bezpośrednie przyjmowanie Mieszkańców w tym zakresie odbywać się będzie w poniedziałki, środy w godz.: 7:00 do 14:30, w czwartki w godzinach 11:00-16:30.
 2.  W sprawach technicznych, awarii prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Administracja Osiedla lub Działem Technicznym.
 3. Zamknięta pozostaje do bezpośredniej obsługi Administracja Osiedla oraz pozostałe pomieszczenia poza Biurem Obsługi.
 4.  Dalszemu zawieszeniu podlegają dyżury organów Spółdzielni.
 5.  Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców jak i Pracowników Spółdzielni  bezpośrednio obsługiwana może być jednocześnie tylko jedna osoba na stanowisko , a odległość między stanowiskami  wynosić winna min. 2 m.
 6. Obsługa kasowa prowadzona przez Monetię w lokalach Spółdzielni może odbywać się jedynie z zachowaniem obowiązkowych odstępów min. 2 m pomiędzy klientami oraz przy zachowaniu zasady zakrywania ust i nosa. Dokonywanie opłat na rzecz Spółdzielni możliwe jest również za pośrednictwem rachunków bankowych, poczty
 7.   Pozyskiwania informacji dotyczących sald i rozrachunków ze Spółdzielnia może odbywać się poprzez elektroniczny system eBOK dostępny na stronie internetowej Spółdzielni, informujący m.in. o aktualnych saldach , historii wpłatach, rachunkach, specyfikacjach, odczytach .
 8. Odbiór korespondencji  odbywa się za pośrednictwem skrzynek odbiorczych zlokalizowanych w Administracjach i budynku Zarządu. Złożone przez Mieszkańców pisma, jako potencjalny nośnik wirusa, podlegają min. 24 godzinnej kwarantannie po upływie której przekazane zostaną do realizacji. Pisma składane za potwierdzeniem odbioru prosimy wysyłać pocztą lub składać w Kancelarii Spółdzielni w godzinach urzędowania ( poniedziałek-piątek -7:00-14:30)
 9.  Planowane wznowienie realizacji przeglądów rozpocznie się od 1 września 2020 r , o ile nie zaistnieją okoliczności to uniemożliwiające w związku z pandemią.
 10.  Dalszemu zawieszeniu podlegają wszelkie przedsięwzięcia związane z działalnością społeczną-kulturalno-oświatową mogące gromadzić więcej niż 150 osób ( festyny), czy też imprezy nie zapewniające możliwości zastosowania dystansu społecznego.
 11.  Spotkania organów Spółdzielni mogą się odbywać w sposób bezpośredni, o ile licba osób przy zachowaniu dystansu społecznego ( min. 2 m) jest możliwa do zgromadzenia w salach w jakich dotychczas odbywały się spotkania . Jeśli powierzchnia lokalu nie spełnia warunków bezpieczeństwa dla danej grupy osób spotkania odbywać winny się poprzez środki łączności elektronicznej.
 12.  Jednocześnie Zarząd Spółdzielni apeluje o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w jednostkach Spółdzielni i rekomenduje korzystanie z możliwości elektronicznej obsługi ( eBOK, mail)oraz telefonicznej. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni i na tablicach ogłoszeń w budynkach.
 13.  Zalecamy również bezwzględne stosowanie się do rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia zaleceń w zakresie stosowania środków ochrony osobistej, dezynfekcji rąk, zachowania  odległości stosowania się do wskazań i zaleceń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego

Stosowanie tych zasad pozwoli na optymalne wsparcie Mieszkańców w załatwianiu najpilniejszych spraw członkowskich  przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Wynikają one z nadzwyczajnej i wciąż groźnej sytuacji związanej z występowaniem ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.