Warunki ogólne

Warunki ogólne przeprowadzania remontu.

  1. Wszystkie prace remontowe osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu przeprowadza na własny koszt i  ryzyko, w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów.
  2. Prowadzący remont odpowiada za spowodowane w mieniu Spółdzielni i osób trzecich szkody.
  3. Spółdzielnia nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia w zamontowanym dodatkowym wyposażeniu i wykończeniu lokalu wynikłe wskutek awarii, a także w przypadku planowanych przez Spółdzielnię prac remontowych w budynku.
  4. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem Porządku Domowego, z zachowaniem norm współżycia międzysąsiedzkiego.
  5. W okresie trwania prac remontowych prowadzący remont zobowiązany jest do utrzymania w czystości pomieszczeń wspólnych m.in. klatki schodowej, które zostały zabrudzone na skutek prowadzonych prac remontowych i usunięcia na własny koszt uszkodzeń powłok malarskich i tynku powstałych wskutek prac remontowych i transportowych.
  6. Wszelkie materiały z rozbiórki i gruz muszą być uprzątnięte z remontowanych pomieszczeń, wywiezione i zutylizowane na koszt prowadzącego remont. Spółdzielnia ma prawo zażądać dowodu przekazania odpadów na miejskie wysypisko.
  7. Niedozwolone jest wrzucanie do pojemników na odpady komunalne i składowanie obok pojemników gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki (odpadów remontowo-budowlanych). W przypadku nie dostosowania się do powyższego zalecenia, MPGK ma prawo obciążyć dodatkowymi kosztami za wywóz odpadów poremontowych wszystkich mieszkańców korzystających z tych pojemników. Może to również skutkować zmianą wysokości stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z 14 zł na stawkę 20 zł.
  8. Spółdzielnia informuje że istnieje możliwość bezpłatnego oddania odpadów remontowo –budowlanych do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów. Worki na gruz lub inne odpady można zamówić i odebrać odpłatnie w MPGK przy Obroki 140 w Katowicach. MPGK świadczy również odpłatne usługi transportowe odpadów poremontowych, wielkogabarytowych i innych nie objętych segregacją.
  9. Roboty budowlane nie związane z naruszeniem elementów konstrukcyjnych, statyki budowli i przebudową wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych w lokalu wymagają sporządzenia uproszczonej dokumentacji lub projektu, opisu planowanego zakresu robót, uzyskania wymaganych zezwoleń i zgłoszenia ich do Wydziału Budownictwa UM Katowice, w rozumieniu zapisów art. 29 i 30 Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
  10. W przypadku robót związanych z naruszeniem elementów konstrukcyjnych budynku i statyki budowli oraz m.in. przebudowy instalacji gazowej konieczne jest opracowanie przez osobę posiadającą uprawnienia wymagane Ustawą Prawo budowlane projektu, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (art.28 ust.1 Ustawy Prawo budowlane) i prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Do „zgłoszenia” i wniosku o wydanie decyzji „pozwolenia na budowę” należy dołączyć oświadczenie o prawie dysponowania lokalem.