Przebudowa lub wymiana instalacji gazowej

Przebudowa lub wymiana instalacji gazowej (wraz z urządzeniami):

Przystępując do wymiany lub przebudowy instalacji gazowej w mieszkaniu koniecznym jest przestrzeganie następujących warunków:

  1. Przedstawienie do akceptacji Specjaliście Branżowemu ds. Sanitarnych naszej Spółdzielni projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i opinii kominiarza.
  2. Uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy instalacji gazowej zgodnie z pkt.8 warunków ogólnych przeprowadzania remontu.
  3. Wykonanie prac pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia G-3 „D”.
  4. Przekazanie Kierownikowi Administracji Osiedla po zakończeniu robót protokołu badania szczelności instalacji gazowej oraz protokołu kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych sporządzonego przez mistrza kominiarskiego, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych.
  5. Zakończenie robót należy pisemnie zgłosić Kierownikowi Administracji Osiedla, który poprzez swoje służby wskaże ewentualną konieczność naprawienia uszkodzeń, o których mowa w punkcie 5 warunków ogólnych przeprowadzania remontu.