Ważna sprawa – dobra komunikacja z mieszkańcami

W ramach realizacji planu kontroli na 2020 rok, jako rewident zakładowy zweryfikowałam sposób wykonania zaleceń Zarządu Spółdzielni w zakresie zmiany szaty graficznej tablic informacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni oraz prawidłowego oznakowania lokali o charakterze niemieszkalnym.

W celu poprawy przejrzystości i skuteczniejszej komunikacji opracowano nowy standard prezentacji ogłoszeń, istotnych dla Mieszkańców z punktu widzenia bezpieczeństwa, możliwości załatwienia różnych spraw w siedzibie Administracji i Zarządu, informacje o numerach telefonów do służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i innych.

Z uwagi na dodatkowe obowiązki dozorców spowodowane pandemią zmiana układu ogłoszeń na tablicach informacyjnych ma miejsce sukcesywnie i prawdopodobnie uda się zmienić wygląd wszystkich tablic do końca września br.

Przygotowując nową szatę graficzną tablic informacyjnych zależało nam, by w ramach skromnych nakładów uzyskać maksymalnie przejrzysty, czytelny i zwięzły przekaz.

Jak ważna i potrzebna jest sprawna komunikacja z mieszkańcami nikogo nie trzeba przekonywać. W Spółdzielni „Górnik” ważnym narzędziem najczęściej wykorzystywanym w komunikacji jest oprócz tablic informacyjnych strona internetowa oraz nasza spółdzielcza gazeta pt. „Pod wspólnym dachem” dostarczana Państwu do skrzynek pocztowych, a także nowa aplikacja internetowa służąca właścicielom mieszkań do samodzielnego uzyskania informacji o wysokości opłat za mieszkanie oraz dająca możliwość zapoznania się z Uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Oczywiście nie bez znaczenia jest też dobra i profesjonalna bezpośrednia obsługa spraw mieszkańców w siedzibach administracji czy Zarządu Spółdzielni. Teraz, w czasie pandemii, ograniczana jest ona jednak z powodu bezpieczeństwa do niezbędnego minimum .

Chcemy być blisko zmieniających się potrzeb naszych Mieszkańców, być pomocni, należycie dbać o bezpieczeństwo i estetykę otoczenia, stąd staramy się wykorzystać wszystkie dostępne kanały komunikacji. Informacje muszą być aktualne i dostępne bardzo szybko, a szczególnie w 2020 roku z powodu pandemii komunikacja z Mieszkancami powinna być dostępna powszechnie, czyli przede wszystkim na klatkach schodowych, ponieważ nie wszyscy z nas mają możliwość korzystania z internetu, choć jest to obecnie najlepsze źródło uzyskania niezbędnych informacji.

W ramach tej kontroli sprawdzono 19% wszystkich tablic informacyjnych w zasobach Spółdzielni. Najlepiej zrealizowano zalecenia w Administracji Kokociniec i Centrum w pozostałych administracjach ponad 70% zweryfikowanych tablic była prawidłowa, a pozostałe prezentowały „twórcze” i nie zawsze czytelne podejście do przekazanych zaleceń.

Kolejnym kontrolowanym obszarem – jednym z wielu w bieżącym roku – było ustalenie czy wynajmowane przez Mieszkańców pomieszczenia o charakterze niemieszkalnym np. piwnice są właściwie oznakowane, co jest szczególnie istotne dla prawidłowej obsługi zawartych umów najmu. Kontrolą objęto 50% zawartych umów najmu w zasobach Spółdzielni. Zalecenia pokontrolne wydano dla jednej administracji, a kolejne dwie zostały zobowiązane do poprawienia czytelności zamieszczonego oznakowania.

Przy okazji tej kontroli stwierdzono, iż mieszkańcy wysokich budynków zlokalizowanych na osiedlu Kokociniec, w części wydzielonej powierzchni wspólnej korytarzy, mają problem z respektowaniem przepisów przeciwpożarowych chroniących ich życie i zdrowie , wystawiając na korytarz różne przedmioty w tym meble, rowery i inne sprzęty, które w sytuacji wybuchu pożaru utrudnią bezpieczną ewakuację. Zarządca nieruchomości jakim jest Spółdzielnia ma obowiązek usunąć z korytarza rzeczy pozostawione przez mieszkańców, ponieważ powodują zastawianie drogi ewakuacyjnej.

Podczas kontroli prowadzonej przez straż pożarną sprawdzany był m.in. stan dróg ewakuacyjnych, ich prawidłowe oznakowanie, instalacji sygnalizacyjno-alarmowych, oświetleń awaryjnych i  zabezpieczeń przed dymem klatek schodowych – tzw. pionowych dróg ewakuacyjnych. 

Straż pożarna w trakcie kontroli może nałożyć na Spółdzielnię mandat karny, który obciąży koszty ogólne tej konkretnej nieruchomości. Dlatego tak ważne jest aby Spółdzielnia zadbała wszędzie o dobry stan techniczny instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. O bezpieczne drogi ewakuacyjne zatroszczyć muszą się jednak też sami mieszkańcy i nie chodzi tylko o ewentualne kary. Bardzo często dzięki temu możemy uratować życie swoje i naszych sąsiadów.

Aneta Przejczowska

Rewident zakładowy SM Górnik