Nie bój się! Otwórz drzwi kominarzom i kontrolerom instalacji

Zgodnie z prawem budowlanym oraz rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji każdy zarządca nieruchomości ma obowiązek corocznej kontroli instalacji gazowych i przewodów kominowych. Dlatego zwłaszcza po i przed rozpoczęciem sezonu grzewczego w spółdzielniach mieszkaniowych w teren ruszają kontrole kominiarzy i gazowników, których zadaniem jest między innymi sprawdzenie drożności kominów, szczelności i sprawności instalacji gazowych. Nie inaczej jest w naszej Spółdzielni.

Nagminne są przypadki zabudowy płytami kartonowo-gipsowymi kratek wentylacyjnych, montowanie w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody z otwartymi komorami spalania drzwi bez kratek nawiewnych, zatykanie lub zaklejanie nawiewników szczelinowych itp.

W tej sytuacji Spółdzielnia ma nie tylko prawo ale i obowiązek uniemożliwić lokatorowi korzystanie z urządzeń gazowych w warunkach niedostatecznej wentylacji poprzez wyłączenie z użytkowania instalacji lub jej części również w przypadku lekceważenia wezwań do usunięcia wad zagrażających zdrowiu i życiu.

Wykonujący kontrole instalacji gazowych aby dopuścić urządzenia gazowe do dalszej eksploatacji zobowiązani są do sprawdzenia czy w lokalu mieszkalnym działa sprawnie wentylacja nawiewno-wywiewna, czy został zapewniony dostęp powietrza dla spalania paliwa gazowego. Tak więc prowadzący kontrolę okresową instalator gazownik nie tylko obowiązany jest sprawdzić szczelność instalacji ale również wymaganą kubaturę i wysokość pomieszczenia by ustalić czy urządzenie gazowe jest faktycznie eksploatowane w warunkach stałego dostępu powietrza zapewniającego prawidłowe spalanie paliwa gazowego.

Brak stałego dopływu powietrza do mieszkania przy zamontowanych szczelnych oknach, pozbawionych stałych urządzeń nawiewnych uniemożliwi powstanie stałego ciągu kominowego i stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób korzystających z urządzeń gazowych. Zastosowanie mikro-uchyłu czy też wycinanie górnych uszczelek w oknach problemu nie rozwiązuje.

Obowiązkiem kominiarza jest też ocena skuteczności ciągów kominowych, które zagwarantują odpowiednią wymianę powietrza. Taka ocena sprawności technicznej kominów przy pootwieranych oknach może dać złudne przeświadczenie, że w mieszkaniu zagrożeń nie ma. Tymczasem brak stałych urządzeń nawiewnych stanowi zagrożenie zdrowia lub życia i w trybie art. 70 ustawy Prawo budowlane kontrolujący musi w protokole umieścić nakaz natychmiastowego usunięcia wady.

Prowadzący kontrolę mistrz kominiarski zobowiązany jest dodatkowo powiadomić o stwierdzonym zagrożeniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i zarządcę nieruchomości. Ta sama procedura obowiązuje przy wadliwie działającej instalacji gazowej stwierdzonej przez instalatora gazownika lub osobę kontrolującą instalacje elektryczną, a obowiązkiem zarządcy i kontrolującego jest odcięcie dopływu gazu do lokalu.

Powiadomienie Inspektora PINB o zagrożeniach przekłada się na konsekwencje finansowe i prawne w stosunku do użytkownika lokalu mieszkalnego.

Warto też przypomnieć, że coroczne kontrole kominiarskie zlecane przez Spółdzielnię są dla wszystkich lokatorów obowiązkowe. Zlekceważenie tego grozi mandatem, odcięciem gazu i w razie pożaru lub wypadku odmową wypłaty odszkodowania. Najpoważniejszą jednak konsekwencją jaka może się wydarzyć w niesprawdzanych instalacjach gazowych i przewodach kominowych to śmiertelnie groźne zaczadzenie (zatrucie bezwonnym tlenkiem węgla), które co roku w okresie grzewczym powoduje wiele wypadków śmiertelnych

Tych z Państwa, którzy obawiają się wpuszczać do swoich mieszkań kominiarzy bądź kontrolerów instalacji ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, informujemy firma realizująca dla nas usługi zobowiązana jest do wyposażenia swoich ekip w niezbędne środki ochrony indywidualnej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki i środki dezynfekujące). Dla bezpieczeństwa należy również zachować odpowiedni dystans i warto samemu także zastosować analogiczne środki ochrony. Do podpisania protokołu wymiany warto użyć własnego długopisu, lub rękawiczek jednorazowych jeśli podpisujemy długopisem jakim dysponuje osoba kontrolująca.

Aby z kolei uniknąć niebezpieczeństwa wykorzystania okazji przez oszustów przed rozpoczęciem kontroli na tablicy ogłoszeń wywieszona zostanie informacja,a kontrolerzy dysponować będą identyfikatorami wydanymi przez Spółdzielnie.

Podobnie jak przy równie obowiązkowej co 5 lat kontroli instalacji elektrycznej, żaden z monterów nie ma prawa pobierać opłat od lokatorów.

Bądźmy zatem czujni i mądrze udostępniajmy kontrolerom swe mieszkania dla własnego i wspólnego bezpieczeństwa.

Krzysztof Juzala
Główny Specjalista ds Technicznych SM Górnik

foto freepick.com