Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów 5 – letnich (część budowlana) zgodnie z załącznikami.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, że przetarg na nw. zadanie wygrała firma „BAKS” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach.

Katowice, 15 września 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125a ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie kontroli okresowej obiektów, o której mowa w art. 62a ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.(Dz. U. poz. 1332 z 2017 z późn. zm.) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki oraz ich otoczenia – przegląd 5-letni (część budowlana), z wyłączeniem badań: instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,  wymienionych w załączonych do zaproszenia załącznikach nr 1 i 2.

UWAGA

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne protokoły kontroli okresowych na arkuszach według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 wraz z dokumentacją fotograficzną z wykonanych przeglądów i dodatkowo komplet protokołów na nośniku.

Oczekiwany termin realizacji zamówienia: od 30.11.2020 r.

1) W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego / osoba do kontaktu: joanna.koscierzynska@smgornik.katowice.pl/ należy określić:

a) Wartość usług / w tym obowiązujący podatek VAT/.

b) deklarowany termin realizacji robót,

2) Do oferty należy dołączyć:

  1. uprawnienia budowlane do wykonywania kontroli okresowych wynikających z zapisów art. 62 ust. 1 pkt. 2 oraz przynależność do Izby).
  2. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 1 miesiąc od daty otwarcia ofert),
  3. charakterystykę firmy,
  4. zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert,
  5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert,
  6. podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych,
  7. aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

8. referencje na usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi przetargu.

3) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

4) Kryteria oceny oferty:

a) kompletność złożonych i wymaganych dokumentów,

b) cena,

c) termin realizacji zadania.

Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

5)Ofertywg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 23.09.2020 r. do godz. 1000 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

——————————————————————————————————————————————————-

KONKUR OFERT NA:

WYKONANIE OKRESOWYCH 5-LETNICH KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „GÓRNIK” W KATOWICACH.

——————————————————————————————————————————————————-

6) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godzinie 1300 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.           

7) Ze względu na stan epidemiczny postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą elektronicznych środków łączności.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

W trakcie przetargu zostanie odczytana treść złożonych w terminie  ofert. Drogą elektroniczną (telefonicznie w formie SMS lub mailowo) Wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną poinformowani o ilości złożonych ofert i wysokości oferowanych cen, proponowanych terminach realizacji, i ewentualnie wniesionych uwagach. Zostaną sprawdzone oferty  pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert  Zamawiający telefonicznie może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/ lub pełnomocnictw. Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym z Wykonawców indywidualnych  telefonicznych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania  jawnego, dokona wyboru korzystnej oferty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

– Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach, od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1500, w piątek w godz. od 730 do 1300, tel. ( 32) 25-19-415, 25-16-849, adres e-mail: tc@smgornik.katowic.pl

UWAGA:

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z obiektami i skontaktować się z Kierownikiem Administracji Centrum celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty. Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, usługa rozliczona zostanie w oparciu o kwotę ryczałtową.   

– Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych tj. zgodnie z załącznikiem 1 i 2.

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach,  ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy.

7. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.

8. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.                                                                                                                          Zatwierdzam