Przetarg nieograniczony na usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem w zasobach SM „Górnik” w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że przetarg na nw. zadanie wygrała: firma BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Nowym Chechle.

Katowice, dnia 23.09.2020

ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125A ogłasza przetarg dwuwariantowy nieograniczony na:

usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. na terenie Administracji Centrum, Rolna, Słoneczna i Załęże na każde wezwanie Zamawiającego wg zestawienia:

REJON/ ADMINISTRACJA / powierzchnia przewidziana do odśnieżania

NR 1/ CENTRUM TC/ – 39 626,80 m2
NR 2/ ROLNA TR / – 9 886,30 m2
NR 3/ SŁONECZNA/ – TS 10 402,00 m2
NR 4 / ZAŁĘŻE TZ/ – 7 610,00 m2
razem: 67 525,10 m2

w zakresie:

I WARIANT:

 • interwencyjnego odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. na terenie Administracji Centrum, Rolna, Słoneczna i Załęże. Odśnieżanie zlecane jest przez Zamawiającego doraźnie, w pełnym lub ograniczonym zakresie i rozliczane wg cen wskazanych w ofercie po realizacji usługi

II WARIANT

 • stałego zimowego utrzymania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. na terenie Administracji Centrum, Rolna, Słoneczna i Załęże. Zamawiający zleca stałe utrzymanie w stanie pozwalającym na bezpieczne korzystanie z dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników na terenie SM „Górnik” objętym postępowaniem w okresie od 01.11. do 31.03 każdego roku za ryczałtowym wynagrodzeniem.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej, dla wybranego rejonu, w jednym lub w dwóch wariantach.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z terenem, na którym przedmiot zamówienia będzie realizowany, celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty. Mapy zawierające informacje o terenie objętym odśnieżaniem są dostępne w Administracjach i mogą być do wglądu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem.
Termin realizacji usług: do 30.04.2023 r.
W celu uzyskania załączników, wzoru umowy, należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na adres: tu@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „odśnieżanie”.

Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.
3) Charakterystykę firmy zawierającą :
a) oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę
b) oświadczenie o posiadanym sprzęcie w tym mechanicznym niezbędnym do realizacji usług objętych zamówieniem.
4) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
5) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
6) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
7) Aktualna polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych : osobom trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł, (z rozszerzeniem o klauzulę dot. szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa) oraz z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem z limitem nie mniejszym niż 300.000,00 zł.
8) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
9) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy – dla wariantu I,
10) Projekt umowy zaproponowany przez oferenta przy wyborze II wariantu,
11) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
12) Oferta Wykonawcy – na druku Zamawiającego.

Kryteria oceny oferty:
1) Cena.
2) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
3) Referencje
Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 08.10.2020 r. do godz. 10:00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.—————————————————————————————————————————————————–
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywania piaskiem w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. na terenie Administracji Centrum, Rolna, Słoneczna i Załęże

—————————————————————————————————————————————————–

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 09.10.2020 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Ze względu na stan epidemiczny postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą elektronicznych środków łączności.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

W trakcie przetargu zostanie odczytana treść złożonych w terminie ofert. Drogą elektroniczną (telefonicznie w formie sms lub mailowo) Wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną poinformowani o ilości złożonych ofert i wysokości oferowanych cen oraz ewentualnie wniesionych uwagach. Zostaną sprawdzone oferty pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie może:

 • żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
 • wezwać do uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów (zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej) lub pełnomocnictw.
  Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym z Wykonawców indywidualnych telefonicznych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania jawnego, dokona wyboru korzystnej oferty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zamawiającego:

 1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie w/w rejony przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia z jednym Wykonawcą umowy w mniejszym zakresie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów umowy przed jej podpisaniem z oferentem.
 3. Zakres usług objętych postępowaniem oraz sposób ich świadczenia na rzecz Zamawiającego w wariancie I został przedstawiony w załączonym wzorze umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie w ramach realizacji usługi odśnieżania nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach :
  a) likwidację skutków opadów śniegu poprzez zgarnianie pokrywy śnieżnej,
  b) zapobieganie powstawaniu i likwidację oblodzenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej w tym poprzez posypywanie dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników.
 5. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie umowy z oferentem, który w ramach złożonej oferty wykaże posiadanie wykwalifikowanej kadry i sprzętu niezbędnego do realizacji usług objętych postępowaniem.
 6. W przypadku wyboru II wariantu, Oferent zobowiązany jest do dołączenia do oferty propozycji zmian zapisów zawartych w załączonym do specyfikacji wzorze umowy o świadczenie usługi w wariancie I. Ostateczna treść umowy zostanie uzgodniona przez Oferenta i Zamawiającego przed jej podpisaniem.
 7. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów z ryczałtowym miesięcznym wynagrodzeniem (II wariant) obejmować będzie okres od 1 listopada do 31 marca każdego roku, chyba że opady śniegu nastąpią wcześniej niż 1 listopada oferent jest zobowiązany przystąpić do realizacji usługi od tego momentu.
 8. W przypadku wyboru II wariantu Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług objętych umową bez wezwania przez Zamawiającego.
 9. Miesięczne ryczałtowe zimowe utrzymanie dróg i parkingów (II wariant) obejmuje: gotowość do wykonania zadań, odśnieżanie, posypywanie wraz z materiałem, usuwanie/uprzątniecie po okresie zimowym zalegającego na jezdniach i parkingach piasku i/lub innych materiałów sypkich, w tym także z wykorzystaniem zamiatarek oraz wywożenie i utylizację nadmiaru usuniętego z jezdni i chodników śniegu w okresach nasilonych opadów, kiedy składowanie go na trawnikach i parkingach osiedlowych nie jest możliwe.
 10. Standard zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów zatok postojowych i dojazdów do garaży i śmietników:
  a) opis stanu utrzymania dróg, chodników, dojazdów do garaży i śmietników:
 • nawierzchnia winna być odśnieżona śliskość zimowa zlikwidowana, na jezdni nie może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu
  b) opis stanu utrzymania zatok postojowych i parkingów:
 • przejazd przez parking w standardzie jw., pozostała nawierzchnia, do której dojazd będzie utrudniony przez zaparkowane pojazdy zostanie zrealizowana w terminie uzgodnionym z Administracją Osiedla.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy i na warunkach określonych umową.

Osobami upoważnionymi do kontaktu i udzielającymi szczegółowych informacji w zakresie postępowania są:

 1. Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:00 do 15:00, w piątek od 7:00 do 13:00 tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849.
 2. Kierownik Administracji Rolna – ul. Grzyśki 14 w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:00 do 15:00, w piątek od 7:00 do 13:00, tel. (32) 25-24-095.
 3. Kierownik Administracji Słoneczna – ul. Słoneczna 54c w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:00 do 15:00, w piątek od 7:00 do 13:00, tel. (32) 25-89-7290
 4. Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:00 do 15:00, w piątek od 7:00 do 13:00, tel. (32) 254-05-97

UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.

RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;
 7. Posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.
 8. nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl
 10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.