Ruszyła akcja wymiany wodomierzy -zobacz harmonogram

Zgodnie z informacją przekazaną w październikowym wydaniu naszej spółdzielczej gazety „Pod wspólnym dachem”, rozpoczęła się wymiana wodomierzy indywidualnych w całych zasobach Spółdzielni.

W związku z wieloma obawami mieszkańców związanymi z trwającym stanem pandemii, Zarząd Spółdzielni zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby to niezbędne przedsięwzięcie było prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wszelkich zasad postępowania ograniczających ryzyko zarażenia.

Wykonawcy zobowiązani zostali do przeprowadzenia wymiany wodomierzy w Państwa mieszkaniach stosując środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki lub przyłbice, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Prosimy o bezwzględne zachowanie co najmniej 2-metrowego dystansu. Aby uniknąć możliwości podszywania się osób postronnych pod zatrudnionych na zlecenie SMG monterów, o terminach wymiany w poszczególnych budynkach będziemy informować przez wywieszenie ogłoszeń i na stronie internetowej, a monterzy będą wyposażeni w identyfikatory.

Wymianę wodomierzy w Państwa mieszkaniach trzeba przeprowadzić mimo pandemii, dlatego, że trudno przewidzieć kiedy sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie na tyle by można było prowadzić tego rodzaju prace bez jakichkolwiek obaw i środków ostrożności. Działania te są niezbędne głównie ze względu na konieczność legalizacji wodomierzy i potrzebę wymiany modułów radiowych.

Legalizacji, w tak dużej liczbiei i dla relatywnie niedrogich urządzeń, dokonuje się poprzez ich wymianę, bo jest to jedyne ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie.

Wraz z wodomierzami wymienione zostaną moduły radiowe, służące do zdalnego odczytu stanu wodomierzy, co z kolei umożliwia okresowe wykonywanie rozliczeń zużytej wody. Wymiana modułów musi zostać wykonana, ponieważ ich baterie zasilające mają określoną trwałość i kiedy się wyczerpią nie będzie możliwe wykonanie odczytów drogą radiową. Zapewnienie możliwości odczytów radiowych z kolei służy ograniczaniu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.,

Przypominamy, że dwa pierwsze terminy wymiany dla każdego budynku są realizowane za odpłatnością 108 zł brutto za jeden wodomierz z modułem radiowym, przy czym o terminie płatności zostaną Państwo odrębnie pisemnie powiadomieni. O terminach wymiany informować będziemy poprzez wywieszone ogłoszenia oraz informacje systematycznie zamieszczone na stronie internetowej, a także(przed drugim terminem) przy pomocy ulotek wrzucanych do skrzynek pocztowych.

Trzeci termin będzie realizowany na Państwa prośbę (zgłoszenie na nr tel. Zespołu ds. rozliczania mediów: 32 251 96 71, 251 42 95, wewn. 213 lub 214). Będzie on wymagał realizowany za dodatkową odpłatnością w wysokości 30,75 zł za jedno mieszkanie (niezależnie od ilości wodomierzy). Płatność prosimy uregulować dopiero po otrzymaniu od Spółdzielni odrębnej informacji.

PROSIMY PAMIĘTAĆ!

Zatrudnieni przez Spółdzielnię monterzy nie pobierają od Mieszkańców żadnych opłat za montaż wodomierzy!!! O terminie płatności zostaną Państwo powiadomieni odrębną korespondencją!

Przy wymianie wodomierzy otrzymają Państwo oświadczenie dotyczące sposobu uregulowania odpłatności za wodomierz/e. Prosimy o zapoznanie się jego treścią oraz ewentualne wypełnienie dostarczenie do skrzynki korespondencji zlokalizowanej przy swojej administracji osiedlowej.

Czynności związane z wymianą wodomierzy wykonywać będą pracownicy Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT – KATOWICE”. Prosimy o obecność w mieszkaniach w ogłoszonych terminach i zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierzy (tj. odsunięcie zabudowanych mebli, pralek i innych przeszkód).

Zobowiązuje się użytkowników mieszkań do sprawdzenia zaworów odcinających dopływ wody. Niedziałające zawory należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie Administracji osiedla celem ich wymiany – do czasu wymiany zaworu/ów wymiana wodomierza/y nie będzie możliwa.

Po wymianie zostanie sporządzony „Protokół wymiany”, który zostanie przedstawiony do podpisu użytkownikowi mieszkania/lokalu. Prosimy o sprawdzenie stanu (odczytu) zdemontowanego/ych wodomierza/y oraz podjęcie decyzji o jego/ich przekazaniu monterowi celem utylizacji, lub pozostawieniu u Państwa (za wyjątkiem wodomierzy objętościowych lub ultradźwiękowych, które należy oddać monterowi). Decyzja ta zostanie odnotowana w protokole.

Będziemy wdzięczni za Państwa współpracę i przychylność podczas realizacji tego dużego przedsięwzięcia.

foto: prixabay