Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik: tj. na Osiedlu „KOKOCINIEC”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że przetarg na nw. zadanie wygrało: Konsorcjum firm: Lider: BIO-EKOS GROUP Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Tychach, Partner Konsorcjum: BIO-EKOS Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Chechle.

Katowice, dnia 02.11.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125A ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. na osiedlu Kokociniec

Powierzchnia trawników        – 53 601,12 m2

Długość żywopłotów               – 1 508,00 mb

Termin realizacji usług: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z terenem, na którym przedmiot zamówienia będzie realizowany, celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: tu@smgornik.katowice.pl z dopiskiem zieleń.

 Do oferty należy dołączyć:

1.Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).

2.Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.

3.Charakterystykę firmy zawierającą :

a) oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz z wykazem stanowisk i wskazaniem osób posiadających uprawnienia niezbędne do realizacji usług objętych zamówieniem,

b) oświadczenie o posiadanym sprzęcie w tym mechanicznym niezbędnym do realizacji usług objętych zamówieniem.

4.Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.

5.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

6.Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.

7.Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł z rozszerzeniem o klauzulę dot. szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa.

8.Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.

9.Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).

10. Zaświadczenia potwierdzające posiadane uprawnienia, ukończone szkolenia, kursy specjalistyczne – opcjonalnie.

Preferowane będą oferty firm posiadających pracowników, którzy posiadają wyższe wykształcenie przyrodnicze, ukończyli specjalistyczne kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji zieleni oraz do wykonywania prac projektowych oraz do sprawowania nadzoru nad realizacją tych prac.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

  1. Cena.
  2. Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
  3. Referencje
  4. Posiadane uprawnienia specjalistyczne związane z pielęgnacją zieleni

Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 13.11.2020 r. do godz. 1000 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

„—————————————————————————————————————————————————————————–

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. na osiedlu Kokociniec

„——————————————————————————————————————————————————————————-

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 16.11.2020 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Ze względu na stan epidemiczny postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt  z komisją odbywał się będzie za pomocą elektronicznych środków łączności.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.

W trakcie przetargu zostanie odczytana treść złożonych w terminie ofert. Drogą elektroniczną (telefonicznie w formie sms lub mailowo) Wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną poinformowani o ilości złożonych ofert i wysokości oferowanych cen oraz ewentualnie wniesionych uwagach. Zostaną sprawdzone oferty pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów (zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej) lub pełnomocnictw.

 Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym z Wykonawców indywidualnych telefonicznych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania jawnego, dokona wyboru korzystnej oferty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zamawiającego:

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów umowy przed jej podpisaniem z oferentem.
  2. Zakres usług objętych postępowaniem oraz sposób ich świadczenia na rzecz Zamawiającego został przedstawiony w załączonym wzorze umowy.
  3. Zamawiający zastrzega sobie w ramach realizacji usługi utrzymania i pielęgnacji zieleni: -w pierwszym roku umowy w wyniku przycinki żywopłotów do osiągnięcia wysokości 1,10 i szerokości od 0,5 m do 0,8 m, chyba że Zamawiający pisemnie odstąpi od tego warunku, -preferowane koszenie – za pomocą urządzeń typu kosiarka spalinowa (z ograniczeniem wykorzystania urządzeń typu kosy) -zasady koszenia: wysokość darni nie powinna przekraczać 5 cm, nie skracać darni poniżej 2,5 cm, ostatnie koszenie wykonuje się przed nadejściem mrozów.
  4. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie umowy z oferentem, który w ramach złożonej oferty wykaże posiadanie wykwalifikowanej kadry i sprzętu niezbędnego do realizacji usług objętych postępowaniem.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy i na warunkach określonych umową.

Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielającą szczegółowych informacji w zakresie postępowania jest:

Kierownik Administracji Kokociniec – ul. Nad Strumieniem 3a w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 do 1500 w piątek od 700 do 1300,  tel.  (32) 252-19-13

UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.       

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;

7. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.

8. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.