Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 10 KW na budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125a oraz wykonanie koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej wraz z przyłączem do sieci energetycznej.

Katowice, 6 listopad 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg nieograniczony na:  wykonanie projektu technicznego instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 10 KW na budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125a oraz wykonanie koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej wraz z przyłączem do sieci energetycznej.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiekcie w uzgodnieniu z Administracją Centrum /ul. W. Pola 10 w Katowicach/.

Zakres prac:  

•              Przygotowanie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej

•              Montaż instalacji fotowoltaicznej według projektu na dachu płaskim

•              Montaż zabezpieczeń elektrycznych, podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej w budynku.

  • Opracowanie wniosku do dostawcy energii elektrycznej w sprawie zmiany taryfy

•              Podłączenie instalacji do Internetu i uruchomienie monitoringu on-line

•              Przygotowanie dokumentacji powykonawczej do Operatora Sieci Dystrybucyjnej

•              Próbny rozruch instalacji

•              Wykonanie pomiarów elektrycznych

Pożądany termin realizacji do 18 grudnia 2020 r.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego /który można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail lukasz.utracki@smgornik.katowice.pl /należy określić:

1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.

2) Deklarowany termin realizacji robót.

3) Okres gwarancji na wykonane roboty.

Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 1 miesiąc od daty otwarcia ofert).

2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w specjalności instalacyjnej

3)Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji instalatorów w zakresie OZE

4) Kosztorys ofertowy szczegółowy / lub kalkulacja własna.

5) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.

6) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym.

7) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.

8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

9) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.

10) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzule: szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem oraz oc produkt /klauzulę usunięcia wadliwego produktu i zastąpienia  go produktem wolnym od wad/. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy  o braku takich wyłączeń.

11) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy lub przedstawienie własnego wzoru umowy.

12) Oferta Wykonawcy – na druku Zamawiającego.

13) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.

2) Cena.

3) Referencje.

4) Udzielona  gwarancja.

5) Termin realizacji zadania.

Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Zamawiający informuje, iż wybrany Wykonawca, którego wartość oferty przekroczy kwotę 50.000,00 zł brutto przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie  wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej brutto.

Ofertywg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 16.11.2020 r. do godz. 1000w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

„————————————————————————————————————————————————————————

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA:

Wykonanie projektu technicznego instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 10 KW na budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125a oraz wykonanie koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej wraz z przyłączem do sieci energetycznej.

„————————————————————————————————————————————————————————

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020 r. o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Ze względu na stan epidemiczny postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą elektronicznych środków łączności.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę. Informacje te zostaną mailowo przesłane wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji. W trakcie tego posiedzenia Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert  Zamawiający telefonicznie może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/ lub pełnomocnictw. Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym z Wykonawców indywidualnych  telefonicznych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania  jawnego, dokona wyboru korzystnej oferty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

Specjalista Branżowy Pan Jarosław Caputa-  od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 do 1500, w piątek w godz. od 700 do 1300, tel.:  (32)  25-19-671 do 3 wew. 357, e-mail: jaroslaw.caputa@smgornik.katowice.pl

– Pan Łukasz Utracki od poniedziałku do czwartku w godz. od 700 do 1430, w piątek w godz. od 700 do 1300, tel.:  (32)  25-19-671 do 3 wew. 202, e-mail: lukasz.utracki@smgornik.katowice.pl

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Centrum

 – od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1500, w piątek w godz. od 730 do 1300, tel. (32)25-16-849, 25-19-415, email: tc@smgornik.katowice.pl

UWAGI:

– Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy lub  ryczałt i płatne fakturą końcową.

– Wykonawca w przypadku negocjacji cenowej zobowiązany będzie do przesłania drogą elektroniczną  do siedziby Zamawiającego poprawionego kosztorysu ofertowego lub oferowanej kwoty ryczałtowej i  wynegocjowanych  warunków realizacji robót.

– Wykonawca rozliczając prace musi przyjąć, że zastosowane ceny (R, M, S) w kosztorysie powykonawczym nie mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym.

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach,
 ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy.

7. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.

8. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.