Przetarg nieograniczony na mechaniczne i chemiczne czyszczenie zsypów i komór zsypowych oraz wykonywanie robót remontowych zsypów w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” tj. w zasobach Administracji „CENTRUM”

Katowice, 17.11.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg na:

 1. Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja kanału zsypowego od wewnątrz i rury wentylacyjnej kanału zsypowego oraz przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu.
 2. Mechaniczne czyszczenie, mycie, dezynfekcja i dezodoryzacja szuflad wywrotowych i pomieszczeń, w których zostały one zlokalizowane.
 3. Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja głównych komór zsypowych.
 4. Przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu.
 5. Mechaniczne udrażnianie kanału zsypowego i rury wentylacyjnej
 6. Uzupełnienie uszczelek gumowych szuflad/drzwiczek do kanałów zsypowych
 7. Wykonywanie, w oparciu o wystawione przez Zleceniodawcę zlecenie, robót remontowych związanych m.in. z naprawą lub wymianą odcinków kanałów zsypowych, naprawą lub wymianą lejów zsypowych w komorach, naprawa lub wymiana szuflad, drzwiczek zsypowych, malowanie szuflad.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z wykazem budynków wyposażonych w zsypy w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Termin realizacji usług: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na adres: tu@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „zsypy”.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:
1) Wartości jednostkowych stawek ryczałtowych za poszczególne usługi.
2) Okres gwarancji na wykonane usługi i roboty remontowe.
3) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przynależności do Izby).
3) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.
4) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
5) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
6) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
7) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.
8) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną w wysokości 200.000,00 zł z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem z limitem nie mniejszym niż 100.000,00 zł. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.
9) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy.
10) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów,
2) Cena,
3) Doświadczenie w wykonywaniu usług czyszczenia i napraw zsypów,
4) Udzielone gwarancje.

Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 30.11.2020 r. do godz. 10:00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

—————————————————————————————————————————————————————————
PRZETARG NA:

 1. Mechaniczne i chemiczne czyszczenie zsypów i komór zsypowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” tj. na terenie Administracji Centrum w Katowicach.
 2. Wykonywanie robót remontowych zsypów w budynkach Administracji Centrum.

—————————————————————————————————————————————————————————

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 01.12.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Ze względu na stan epidemiczny postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą elektronicznych środków łączności.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

W trakcie przetargu zostanie odczytana treść złożonych w terminie ofert. Drogą elektroniczną (telefonicznie w formie sms lub mailowo) Wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną poinformowani o ilości złożonych ofert i wysokości oferowanych cen oraz ewentualnie wniesionych uwagach. Zostaną sprawdzone oferty pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie może:

 • żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
 • wezwać do uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów (zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej) lub pełnomocnictw.
  Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym z Wykonawców indywidualnych telefonicznych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania jawnego, dokona wyboru korzystnej oferty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielającą szczegółowych informacji w zakresie postępowania jest:

Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:00 do 15:00 w piątek od 7:00 do 13:00, tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849.

UWAGA: Ofertowe ryczałtowe ceny jednostkowe za poszczególne czynności traktuje się jako maksymalne. Roboty remontowe zsypów rozliczone będą w oparciu o kosztorysy powykonawcze i płatne w oparciu o faktury wystawiane po wykonaniu danego zakresu robót określonego w zleceniu (załącznik nr 2 lub 3 do Umowy).

RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;
 7. Posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.
 8. nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl
 10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.