Zasady przeprowadzania kontroli technicznych w czasie pandemii

 W związku z ograniczeniami  i obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID -19, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, podjęto następujące zasady przeprowadzania kontroli technicznych w budynkach Spółdzielni „Górnik”:  

-kontrole wykonują pracownicy Spółdzielni  „Górnik” lub  inne upoważnione osoby posiadające potwierdzone identyfikatory. O planowanych przeglądach i terminach wymiany wodomierzy Mieszkańcy będą wcześniej informowani przez wywieszenie ogłoszenia na klatkach schodowych

 –  przeglądy dokonywane będą tylko w lokalach w których nie odbywa się izolacja lub kwarantanna (podobnie inne czynności jak np. wymiana wodomierzy, które rozliczone zostaną jako nieopomiarowane.).  O terminie zakończenia kwarantanny  lub izolacji lokator winien poinformować osoby, które przybyły by dokonać kontroli lub wykonać inne niezbędne prace,

 –  osoba, która dokonywać będzie  kontroli, lub wykonywać inne prace  winna uzyskać ustną informację dotyczącą tego czy w lokalu przebywają osoby objęte kwarantanną lub izolacja czy też nie. Treść informacji zostanie zamieszczona w dokumentach Spółdzielni,

–  najemca lokalu może odmówić wpuszczenia do lokalu mieszkalnego osoby wykonującej kontrolę, lub która przybyła by wykonać inne prace, w takim przypadku lokator  zobowiązany jest podpisania stosownej notatki dotyczącej tej sprawy.  .

Uwaga: notatka w której znajdzie się informacja o odmowie wykonania przeglądu może być dowodem w  przypadku konieczności rozstrzygnięcia  sporu lub  w razie postępowania przed sądem.

–  osoby dokonujące  okresową  kontrolę, lub wykonujące  inne prace,  będą wyposażone  w niezbędne środki ochronne tj. maseczkę rękawiczki lateksowe,

 – osoby przebywające w lokalu podczas wykonywania kontroli, lub podczas wykonywania innych prac  winny znajdować się w innym pomieszczeniu (o ile to możliwe) lub  zachować odległość od osób, które dokonują kontroli co najmniej 1,5 m,  zasłonić  usta i nos. Do podpisywania użyć należy swojego długopisu!!!

    Zastosowane środki ostrożności i wymienione powyżej procedury pozwolą na wypełnienie ciążących na Spółdzielni obowiązków  wynikających z obowiązujących przepisów oraz  zapewnią  bezpieczeństwo osób przebywających w lokalach mieszkalnych.