Masz pytanie -przeczytaj odpowiedź cz.1

Trwająca rok pandemia znacznie utrudnia nam wszystkim wzajemną komunikację. Pewnie także dlatego na niektórych osiedlach jak Ligota, Zadole czy Słoneczna powstały internetowe grupy dyskusyjne, w których głos między sobą zabierają nasi Mieszkańcy na tematy związane z szeroko pojętym życiem Spółdzielni.
Ponawiamy więc inicjatywę aby nadsyłać na adres :sekretariat@smgornik.katowice.pl pytania, głosy, wątpliwości, które na bieżąco będziemy merytorycznie wyjaśniać.
Niezależnie od komunikatora jakim jest, przeznaczona tylko dla członków Spółdzielni, platforma eBOK , chętnie specjaliści pracujący w Spółdzielni odpowiedzą na pytania wszystkich osób zainteresowanych tym , co dzieje się na terenach naszych osiedli.
Dziś prezentujemy tematykę związaną z termomodernizacją i wentylacją w mieszkaniach


.-Kiedy będzie można dowiedzieć się gdzie prowadzona będzie termomodernizacja? Jak sprawdzić czy działa w mieszkaniu prawidłowo wentylacja skoro pojawiły się grzyby na ścianach?


-Termomodernizacja budynków jest finansowana z funduszu remontowego i uzależniona w dużej mierze od wysokości zgromadzonych przez mieszkańców środków. Z tego tytułu, poza aspektami technicznymi kwalifikującymi budynki do termomodernizacji, wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców danej nieruchomości na funduszu remontowy wpływa zatem bezpośrednio na czas realizacji termomodernizacji w danej nieruchomości. Przypomnienia wymaga fakt, że na przestrzeni lat wysokość opłat wpłacanych na fundusz termomodernizacji przez mieszkańców kształtowała się następująco:
ROK WYSOKOŚĆ OPŁAT
od 01.01.1997 0,06 zł/m2/m-c
od 01.01.1999 0,20 zł/m2/m-c
od 01.01.2002 0,24 zł/m2/m-c
od 01.01.2007 0,48 zł/m2/m-c
od 01.01.2008 0,67 zł/m2/m-c
od 01.07.2008 0,80 zł/m2/m-c
od 01.04.2017 0,90 zł/m2/m-c
od 01.06.2018 *1,00 zł/m2/m-c
od 01.06.2019 *1,10 zł/m2/m-c
od 01.06.2020 *1,20 zł/m2/m-c
*) zgodnie z zapisami statutu dla części nieruchomości wprowadzono wyższą opłatę wynikającą z rozliczenia ujemnego salda funduszu remontowego w okresie 8 lat,


Przeciętne mieszkanie o powierzchni ok. 50 m2 zgromadziło w tym czasie środki w wysokości ok. 8 151 zł, czy to dużo?
Z przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat przetargów na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych wynika, że ocieplenie budynku w zakresie obejmującym docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, kompleksowy remont balkonów, dachu, kominów, wynosi ok. 519 zł /m2, co dla mieszkania o powierzchni 50 m2 daje kwotę ok. 25 950 zł.
Z tego wynika, że użytkownik wyżej przytoczonego mieszkania musiałby dopłacić różnicę w wysokości 17 799 zł aby wykonanie termomodernizacji w jego budynku było możliwe. Gdyby założyć spłatę tej różnicy, w statutowym okresie 8 lat, opłata wnoszona na termomodernizację z poziomu 1,20 zł/m2/m-c musiałaby wzrosnąć do 4,91 zł/m2/m-c.
Każdy dodatkowy remont, np. modernizacja CO, tą różnicę będzie zwiększał. Należy pamiętać, jeszcze o jednym aspekcie mającym wpływ na wysokość środków zgromadzonych na funduszu remontowym, systematyczny wzrost cen towarów i usług, który spowodowany jest m.in. rosnącą płacą minimalną prowadzi do tego, że spada siła nabywcza pieniądza doprowadzając do kolejnych podwyżek.
Zgodnie z „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” w terminie do 2032 roku spółdzielnia jest zobligowana do usunięcia azbestu z elewacji budynków. Szacowany koszt realizacji tego zadania to ok. 131 mln złotych.
Budynki przewidziane do ocieplenia w danym roku określa plan remontów zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. O kolejności budynków poddawanych ociepleniu decyduje wysokość środków zgromadzonych na funduszu remontowym przez mieszkańców, stan izolacyjności cieplnej przegród określony badaniem kamerą termowizyjną, stan techniczny budynku oraz dodatkowo czy w budynku występuje acekol.


Rzadko, pojawiający się ciemny nalot na ścianach mieszkania to wynik przemarzania ścian, ponieważ nasze budynki pomimo upływu lat posiadają warstwę izolacyjną, znajdując a się pod okładziną zewnętrzną. Pojawiający się ciemny nalot na ścianach to często wynik nieprawidłowo działającej wentylacji w mieszkaniach.
Brak zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego napływającego do pomieszczeń oraz brak ich prawidłowego ogrzewania dodatkowo wprowadzanie dużego zawilgocenia, zatykanie kratek wentylacyjnych to wszystko może powodować pojawianie się czarnego nalotu na ścianach w miejscach najchłodniejszych. Jeżeli mamy wątpliwości co może być powodem takiego stanu rzeczy zalecamy kontakt z administracją. Uprawnieni specjaliści zweryfikują przyczyny, dodatkowo sprawdzą przewody kominowe, przy sprzyjających warunkach zewnętrznych przeprowadzą badania kamerą termowizyjną, wydają zalecenia dotyczące eksploatacji.


A co z dotacjami, pożyczkami i kredytami na realizację tego typu zadań?
SMG korzysta ze wszystkich możliwych form wsparcia. Termomodernizację realizuje przy pomocy niskooprocentowanych pożyczek, których zaciąganie umożliwia otrzymanie umorzenia, aktualnie w wysokości 30% kredytu po połowie okresu spłaty. Z uwagi na fakt, że pożyczkę zaciąga spółdzielnia, nie nieruchomość na rzecz której realizowane jest zadanie, wysokość środków pochodzących z umorzenia trafia w formie nadwyżki do wszystkich członków spółdzielni. O podziale nadwyżki zgodnie z zapisami ustawowymi decyduje Walne Zgromadzenie. Od kilku lat decyzją najwyższego organu środki z nadwyżki obniżają opłaty eksploatacyjne członkom spółdzielni. Nie jest możliwe zaciąganie kredytów przez mieszkańców poszczególnych nieruchomości, chociażby przez konieczność ustanawiania zabezpieczeń w postaci obciążania hipoteki poszczególnych mieszkań.
Nie ma innej drogi na realizację remontów w nieruchomości jak zbieranie środków na funduszu remontowy, im więcej pieniędzy wpłacą mieszkańcy tym więcej potrzeb remontowych zaspokoi spółdzielnia.


Jak prawidłowo wietrzyć mieszkanie i po co?

SMG jak każdy zarządca nieruchomości, zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego, art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy zobligowana jest do przeprowadzania przeglądów m.in. w zakresie przewodów kominowych. Zadania te w ramach procedury przetargowej spółdzielnia zleca uprawnionym kominiarz. Corocznie w naszych mieszkaniach realizowane są przeglądy kominiarskie, które mają na celu wyeliminowanie występujących nieprawidłowości.
O tym jak działa system wentylacji grawitacyjnej, pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach naszej gazety i na stronie internetowej, mnóstwo publikacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych. Zasadą podstawową prawidłowego działania systemu grawitacyjnego jest zapewnienie napływu do mieszkania odpowiedniej ilości powietrza z zewnątrz.
Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony ciąg wentylacyjny odwraca się i do mieszkania napływa ziemne powietrze przez kratki wentylacyjne zainstalowane na przewodach kominowych, które są zaprojektowane do odprowadzenia zużytego powietrza z lokalu. Warunkiem koniecznym jest również ogrzanie powietrza doprowadzonego z zewnątrz, przez zachowanie odpowiedniej temperatury w lokalu tj. przez jego ogrzewanie. Jeżeli pomimo spełnienia opisanych warunków (dopływ odpowiedniej ilości powietrze zewnętrznego i prawidłowe ogrzewanie mieszkania) użytkownik stwierdza nieprawidłowości może je zgłosić do administracji, która zobligowana jest do zdiagnozowania problemu.
Pracownicy przeprowadzają oględziny w mieszkaniu zlecają sprawdzenie działania wentylacji uprawnionemu kominiarzowi, włącznie z monitoringiem przewodów, przeprowadzają badania kamerą termowizyjną itd.

Emilia Wandzik-Jasiok
Zastępca Prezesa ds. Eksploatacji