Przetarg na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczna” w Katowicach w granicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.

Katowice, 8 marca 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg na: opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczna” w Katowicach w granicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z terenem celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Osobami  upoważnionymi do kontaktu są:

  1. Pani Mirosława Alijew – inspektor nadzoru inwestorskiego

w siedzibie Zleceniodawcy, Katowice ul. Mikołowska 125a  pok. 125   w godz. od 800 do 1300  tel.  (32)  25-19-671 do 3,   wew. 120, email:   sekretariat@smgornik.katowice.pl

  • Pani Beata Kołosionek – Kierownik Administracji Osiedla Słoneczna

w Katowicach przy ul. Ściegiennego 45 w godz. od 800 do 1300, tel. (32) 258 97 29, email:  ts@smgornik.katowice.pl

Pożądany termin realizacji: do uzgodnienia z Zamawiającym

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy, oferty wykonawcy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: tu2@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „koncepcja”.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

1) Wartość brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.

2) Deklarowany termin realizacji prac.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
  2. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
  3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
  4. Wycenę w oparciu o kalkulacje własną.
  5. Ofertę wykonawcy – na druku Zamawiającego.
  6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć potwierdzoną kserokopię polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji prac.
  7. Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.
  8. Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.

2) Termin realizacji zadania.

Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Ofertywg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 23.03.2021 r. do godz. 1000w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

„————————————————————————————————————————————————————————–

KONKURS OFERT  NA:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczna” w Katowicach w granicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną.

„————————————————————————————————————————————————————————–

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 24.03.2021 r. o godzinie 1100  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Ze względu na stan epidemiczny postepowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą elektronicznych środków łączności.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

W trakcie przetargu zostanie odczytana treść złożonych w terminie ofert. Drogą elektroniczną (telefonicznie w formie SMS lub mailowo) Wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną poinformowani o ilości złożonych ofert i wysokości oferowanych cen, proponowanych terminach realizacji. Zostaną sprawdzone oferty  pod kątem ich kompletności i zgodności
z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert  Zamawiający telefonicznie może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/ lub pełnomocnictw. Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym z Wykonawców indywidualnych  telefonicznych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania  jawnego, dokona wyboru korzystnej oferty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

O wynikach z wyboru, firmy w drodze przetargu zostaną  poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

UWAGA:

– Cenę ofertową traktuje się jako maksymalną, prace rozliczone zostaną w oparciu o kwotę ryczałtową i płatne fakturą końcową.

Rodo:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.

2) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;

7) Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.

8) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9) Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

10) Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie. SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.