Masz pytanie – przeczytaj odpowiedź cz.2

Kontynuując odpowiedzi na pytania  i wątpliwości zgłaszane przez Mieszkańców zarówno na  internetowych forach dyskusyjnych jak i te nadsyłane na adres:sekretariat@smgórnik.katowice.pl dziś wracamy do tematów  jakie nadeszły z osiedli: Ligota, Zadole i Słoneczna.

Nasza zakładka  pn. „Masz pytanie -przeczytaj odpowiedź” dostępna jest dla wszystkich Mieszkańców, którzy tą drogą zechcą zgłosić nurtujący ich problem.

-Dlaczego zebrania odbywają się poza osiedlami. To dla wielu ludzi oznacza brak szans na wyrażenie niezadowolenia albo zgłoszenia pytań? Gdzie  w czasach pandemii więc składać uwagi do tego co dzieje się na osiedlach? Jak wymagać odpowiedzi?

-Ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi zagadnień administracyjnych można się telefonicznie, mailowo lub pisemnie zwrócić do administracji lub do zarządu spółdzielni. Adresy korespondencyjne i numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej www.smgornik.katowice.pl w zakładce „kontakt”. Przed wybuchem pandemii COVID-19 członkowie zarządu byli dostępni dla mieszkańców w poszczególnych administracjach w wyznaczonych dniach i godzinach. Zgłoszenia przyjmowali przedstawiciele Rad Osiedlowych i Rady Nadzorczej w wyznaczonych dniach. Członkowie zarządu pełnili również dyżury w siedzibie zarządu w każdy poniedziałek w godz. 15:00-16:30. W celu poprawy komunikacji i dostępności mieszkańców do spółdzielni zmieniono godziny pracy wydłużając je w czwartek do godz 17:00. Niestety z uwagi na pandemię, w celu ochrony mieszkańców oraz pracowników, wzorem innych instytucji, wprowadzono nowe zasady obsługi mieszkańców, kładąc nacisk na komunikację elektroniczną i telefoniczną. Od początku roku udostępniono mieszkańcom możliwość korzystania z rozszerzonej wersji ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA. W tej aplikacji, dostępnej również przez smartfona istnieje możliwość po zalogowaniu wysłania zapytania mailowego czy skorzystania z możliwości elektronicznego zgłoszenia awarii, wszystko dostępne po zalogowaniu. Na wszystkie zadane pytania staramy się odpowiedzieć w terminie do 21 dni. Na część pytań będziemy mogli odpowiedzieć drogą mailową od razu, pozostałe odpowiedzi wymagają dłuższego przygotowania i analizy dokumentów. Gdy ustaną obostrzenia sanitarne wynikające z pandemii na pewno wrócimy do kontaktów i spotkań bezpośrednich

-Dlaczego  tak trudno od Spółdzielni otrzymać odpowiedzi w terminach?

-Staramy się odpowiedzieć na wszystkie pisma i pytania skierowane do spółdzielni drogą formalną. Wydłużony termin odpowiedzi może wynikać z oczekiwania na stanowisko wykonawcy czy usługodawcy z którym spółdzielnia współpracuje w danym temacie.

-Jak wybrano dostawców wodomierzy i podzielników? I czy kontrolowane jest rozliczanie ciepła i wody?

-W SMG obowiązują regulacje wewnętrzne określające tryb postępowania w zakresie wyboru wykonawców i dostawców usług. Każdorazowo, przy zamówieniach powyżej 15 000zł o wyborze kontrahenta, decyduje komisja złożona z pracowników (Inspektorów nadzoru, Kierowników Administracji, itd.), przedstawicieli mieszkańców w postaci przedstawicieli Rad Osiedlowych. Nad zgodnym z procedurą przebiegiem przetargu czuwają przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu. Wybór wykonawcy wyłonionego w postępowaniu zatwierdza zarząd. Wszystkie złożone w postępowaniu przetargowym oferty są dokładnie sprawdzane i analizowane, z przedstawicielami oferentów przeprowadzane są dodatkowe rozmowy wyjaśniające i negocjacje cenowe. Podstawą do udziału w postępowaniu przetargowym jest spełnienie wymogów określonych w specyfikacji przetargowej, w zakresie warunków technicznych i wymogów formalno – prawnych. Im wyższa wartości zamówienia tym wyższe wymagania stawiane oferentom. Podkreślenia wymaga fakt, że w przetargach na wybór dostawców wodomierzy i podzielników brali udział przedstawiciele wszystkich administracji wraz z przedstawicielami wszystkich Rad Osiedlowych. Oba postępowania poprzedziło szereg analiz finansowych, badanie rynku w zakresie możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych.

– Czy  Mieszkańcy mogą kontrolować sposób rozliczania kostów mediów, zwłaszcza CO?

-Przypominamy, że zgodnie z wolą mieszkańców, o wyborze sposobu rozliczenia kosztów CO zadecydowali w ankiecie sami mieszkańcy poszczególnych nieruchomości, a przeprowadzone postępowanie przetargowe pozwoliło na znaczące obniżenie ponoszonych do tej pory kosztów montażu podzielnika i rozliczeń. Samo rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania realizowane zgodnie z zawartą umową z firmą odbywa się na podstawie przyjętego przez Radę Nadzorczą regulaminu, a zasady w nim określone opierają się na obowiązujących przepisach i stosowanych powszechnie przez zarządców zasadach utrwalonych w orzecznictwie.

Wyniki rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania przygotowane przez firmę rozliczeniową są kontrolowane przez kompetentnych pracowników spółdzielni. Na etapie przygotowania ankiety zarząd spółdzielni prowadził kampanię informującą mającą na celu zobrazowanie mieszkańców zalet i wad proponowanych systemów rozliczenia (w oparciu o powierzchnię i wskazania podzielników kosztów) oraz konsekwencje finansowe dokonywanych wyborów. W  ramach prowadzonej akcji informacyjnej odbyły się również spotkania z mieszkańcami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozliczenie z mieszkańcami kosztów niezależnych od spółdzielni, w tym kosztów zużycia wody i ciepła, jest realizowane bez żadnych dodatkowych narzutów co oznacza, że refinansowane są tylko koszty udokumentowane fakturami. Taki sam sposób rozliczenia dotyczy kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków.  W indywidualnym przypadkach i pytaniach istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółami rozliczenia. Najlepiej te pytania skierować za pomocą platformy e-Bok.

Odpowiedzi udzieliła Emilia Wandzik-Jasiok– Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych.