INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ZWIĄZANA Z REGULACJĄ SPRAW TERENOWO-PRAWNYCH GRUNTÓW

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy uprzejmie, że na mocy uchwał Rady Nadzorczej nr 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021 z dnia 11.01.2021 r. oraz 13/2021, 14/2021, 15/2021 z dnia 01.03.2021 r. podjęto decyzje w sprawie regulacji gruntów oraz zasad ponoszenia kosztów z tego tytułu.


W ostatnich dniach do Państwa skrzynek trafiły pisma dotyczące płatności jakie winni uiścić właściciele posiadający prawo do lokalu w nieruchomości, której dotyczy regulacja spraw terenowo-prawnych. W pismach Spółdzielnia powiadomiła każdego właściciela lokalu o kwocie przypadającej na dany lokal oraz formie zapłaty.

Przypominamy o konieczności terminowej zapłaty.

Mają Państwo również możliwość wnioskowania o rozłożenie na raty.
Do Państwa skrzynek pocztowych Spółdzielnia dostarczyła formularze wniosku
o rozłożenie zobowiązania na nieoprocentowane raty.  Przedmiotowe wnioski należy wypełnić i złożyć/przesłać do siedziby Spółdzielni/Administracji Osiedla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2021 r. (liczy się data dostarczenia wniosku).

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH