Podaruj sobie piękne święta!

Święta Bożego Narodzenia to czas o niepowtarzalnej atmosferze, kiedy w domu pachnie aromatycznymi
piernikami a za oknem sypie śnieg. Nic dziwnego, że wigilijny wieczór pragniemy uczynić jak
najbardziej wyjątkowym dla naszych najbliższych.
Dlatego Boże Narodzenie nie może obyć się bez obdarowywania się prezentami.
Rada Osiedla Kokociniec zaprasza mieszkańców po raz ostatni w tym roku na rozdanie zestawów
podarunkowych.
Każdy zestaw składa się z karty podarunkowej o wartości 100 zł do wybranego sklepu (Rossmann, Hebe,
Empik, Smyk) oraz dwóch biletów do kina Helios w Galerii Libero.
Szczegóły rozdania na plakatach oraz w regulaminie.

Regulamin Świątecznego Rozdania Kart Podarunkowych i Biletów do Kina Helios
„ Podaruj sobie piękne święta!”

I. ORGANIZATOR.

 1. Organizatorem Świątecznego Rozdania Kart Podarunkowych i Biletów do Kina Helios pn. „Podaruj
  sobie piękne święta!” jest Rada Osiedla „Kokociniec” Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach,
  ul. Mikołowska 125 A, 40-592 Katowice zwana dalej „Organizatorem”.

II. ZASADY UDZIAŁU W ROZDANIU.

 1. Udział w rozdaniu jest bezpłatny.
 2. Członkowie Rady Osiedla „Kokociniec” oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w ww.
  Rozdaniu.
 3. W Rozdaniu mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy osiedla Kokociniec podlegającego Administracji
  Kokociniec będący jednocześnie członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.
 4. Dla mieszkańców osiedla Kokociniec będących jednocześnie członkami Spółdzielni Mieszkaniowej
  „Górnik” przewidzianych jest szesnaście (16) zestawów podarunkowych przy czym każdy zestaw składa się
  z jednej (1) karty podarunkowej o wartości 100 zł (sto złotych) oraz dwóch (2) biletów do kina Helios o
  wartości 37,80 zł (trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy).
 5. Karty podarunkowe będą do wykorzystania w drogeriach ROSSMANN, HEBE, salonach EMPIK oraz
  sklepach SMYK.
 6. Terminarz:
 • przyjmowanie zgłoszeń: 13.12 – 16.12.2021 r.
 • wręczenie kart podarunkowych i biletów do kina: 20.12 – 21.12.2021 r.
 1. Zapisy na karty podarunkowe będzie przyjmował wyłącznie telefonicznie członek Rady Osiedla –
  Sekretarz Rady Osiedla w dniach 13 – 16. 12.2021r. w godzinach 8:00 – 18:00 pod numerem telefonu
  693-029-708.
 2. Zbierający podpisy – Sekretarz Rady Osiedla zapoznał się z przepisami dotyczącymi RODO i podpisał
  stosowną deklarację w tym zakresie.
 3. Weryfikacja zapisanych osób pod kątem członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” zostanie
  dokonana przez pracowników Administracji Kokociniec oraz Działu Członkowsko – Mieszkaniowego.
 4. Przy przydzielaniu zestawów podarunkowych wśród zapisanych i zweryfikowanych członków
  Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” będzie obowiązywała zasada pierwszeństwa w myśl zasady „ Kto
  pierwszy, ten lepszy”.
 5. O odbiorze zestawów podarunkowych obdarowani zostaną powiadomieni telefonicznie.
 6. Karty podarunkowe oraz bilety do kina zostaną wydane za osobistym pisemnym potwierdzeniem.
 7. Zestawy podarunkowe zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W przypadku gdy
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaistnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób
  fizycznych Organizator przyzna obdarowanym dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej
  wysokości podatku obciążającego obdarowanego (ubruttowienie), tj. równowartość 10 % wartości zestawu
  podarunkowego, przeznaczoną na zapłatę podatku od tego zestawu i dodatkowej nagrody pieniężnej.
  Przed wydaniem zestawów podarunkowych Organizator pobierze od obdarowanego podatek dochodowy od
  osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku
  z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa powyżej.
  Obdarowany zobowiązuje się podać Organizatorowi dane niezbędne do rozliczenia podatku od nagrody.
  W związku z powyższym obdarowani zobowiązani są do przedstawienia nr PESEL celem obliczenia przez
  Organizatora należnego podatku oraz wystawienia PIT 11.
 8. Terminy zapisów telefonicznych na zestawy podarunkowe podane zostaną na plakatach informacyjnych,
  które zostaną rozwieszone w każdym budynku mieszkalnym osiedla Kokociniec.
  III.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9. Regulamin niniejszego Rozdania dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
  www. smgornik.katowice.pl
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
  prawa polskiego.
 11. Uczestnikom Rozdania przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub
  żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem
  danych.
 12. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.