Opłaty na fundusz remontowy garaży

Zarząd SM „Górnik” informuje, że na mocy art. 6 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia zobowiązana jest tworzyć fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Ministerstwem Budownictwa w piśmie skierowanym do Sekretarza stanu w Ministerstwie Budownictwa – pismo Nr DD6-8213-438/WK/06/339/391 z dnia 22 grudnia 2008 r. doprecyzowało pojęcie „zasobów mieszkaniowych oraz gospodarki zasobami mieszkaniowymi” co potwierdzone zostało również w Interpretacji Ogólnej
Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 Ministra Finansów (Dz. Urz. MF z 2008r. Nr 3 poz. 27).

W świetle wyżej przytoczonych wykładni przepisów definicja „zasobów mieszkaniowych” obejmuje pojęcie garażu. Zatem zapis art. 6 ust. 3 uosm znajduje również zastosowanie do garaży pozostających w zasobach naszej spółdzielni. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni oraz osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

W związku z powyższym wprowadzono odpis dla garaży pozostających w zasobach spółdzielni z przeznaczeniem na remonty tego zasobu. Opłata ta pozwoli na wykonanie koniecznych prac remontowych części wspólnych nieruchomości garażowych. Zakres planowanych do wykonania prac remontowych uzależniony będzie od wysokości zgromadzonych środków na funduszu remontowym tej nieruchomości i występujących potrzeb remontowych. W ramach zgromadzonych na ten cel środków w pierwszej kolejności realizowane są naprawy awaryjne i najpilniejsze, konieczne prace remontowe. Wszystkie inne planowane prace remontowe uzależnione są od wysokości środków zgromadzonych przez użytkowników na ten cel. Gromadzone systematycznie środki pozwolą w przyszłości na przeprowadzenie remontów, które do tej pory realizowane były indywidualnie przez użytkowników tj. remont dachu, ogniomurów, ścian zewnętrznych, izolacji ścian zewnętrznych, kanalizacji odprowadzenia wód opadowych, oświetlenia zewnętrznego jeśli stanowi własność spółdzielni, naprawę dróg dojazdowych do poszczególnych garaży, o ile droga ta należy do nieruchomości garażowej i stanowi własność spółdzielni itd. Ponadto należy pamiętać, że środki zgromadzone na funduszu remontowym nie służą do finansowania remontów tych części garażu, które służą do indywidualnego korzystania, czyli nie mogą finansować np. wymiany czy naprawy bramy garażowej, remontu kanału, wylewki w garażu, naprawy tynków wewnątrz garażu, czy instalacji elektrycznej, w którą garaż może ale nie musi być wyposażony. Obecnie stan techniczny substancji garażowej pozostającej w zarządzie SM „Górnik” systematycznie ulega zużyciu, część użytkowników/właścicieli prowadzi we własnym zakresie niezbędne prace remontowe, w części garaży takie działania nie są podejmowane, a ich zaniechanie może prowadzić dodatkowo do dewastacji garaży sąsiadujących.

Zgromadzone na funduszu środki są ewidencjonowane i rozliczane zgodnie z ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 4. pkt. 41 p. pkt. 2) co oznacza że, przechodzą do wykorzystania w latach następnych i zgodnie z ujawnionymi potrzebami pozwolą na utrzymanie tej nieruchomości w niepogorszonym stanie technicznym.

Po wprowadzeniu opłaty na fundusz remontowy koszt remontu rozliczony zostanie w ramach środków zgromadzonych na funduszu remontowym tej nieruchomości przy zachowaniu zasady rozliczania poniesionych kosztów, zgodnie z zapisami §342 pkt. 3 Statutu, w okresie następnych 8 lat. Inaczej natomiast przebiega sposób rozliczania kosztu remontu przy braku odpisu na remonty.
W takiej sytuacji koszt remontu przypadający w danym roku na garaż musi być w całości pokryty opłatą w roku, w którym jest realizowany a najpóźniej, zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 uosm, w roku następnym jeżeli opłata nie pokryła w całości tego kosztu w roku jego realizacji. Sytuacje takie implikują bardzo wysokie podwyżki opłat dla użytkowników garaży dla których przeprowadzono remonty.

Zasadnym jest zatem systematyczne gromadzenie środków na przyszłe remonty by zapobiec ograniczeniu w realizacji remontów jak również drastycznym, mającym za zadanie w przeciągu 1 roku a najpóźniej 2 lat pokryć pełne koszty remontów niezależnie od obowiązku pokrycia innych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wynikającego z zapisów art. 4 ust. 1-2 i 4 usm.