Montaż klimatyzacji w mieszkaniach dopiero pod decyzji Walnego Zgromadzenia

Z uwagi na liczne przypadki, zgłaszane przez indywidualnych użytkowników lokali mieszkalnych,

uciążliwości związanych z emisją hałasu, przenoszeniem wibracji oraz odprowadzeniem skroplin z

klimatyzatorów z jednostką zewnętrzną, Zarząd wstrzymuje się z wydawaniem zgód na montaż

klimatyzatorów dla użytkowników mieszkań.

Opracowany projekt „Regulaminu dotyczącego zasad montażu i eksploatacji klimatyzatorów” w roku bieżącym zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania. Jeżeli zawarte w nim zapisy zostaną uchwałą przyjęte przez członków Spółdzielni będzie on wprowadzony w życie i umożliwi wydawanie warunków na montaż klimatyzacji w lokalach mieszkalnych..