Nasza Spółdzielnia po Walnym Zgromadzeniu

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Górnik” od 6 do 14 czerwca przeprowadziła w siedmiu  częściach Walne Zgromadzenie Członków. W trakcie zebrań omawiany był rok 2021. Spółdzielcy zatwierdzili m.in. bilans spółdzielni i podział nadwyżki bilansowej, a także udzielili absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz dokonali wyboru członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.

Na podstawie protokołów obrad oraz protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Kolegium, które odbyło się 21 czerwca, po zsumowaniu wyników głosowań, potwierdziło prawidłowość wyborów do władz spółdzielni oraz zatwierdziło podjęte uchwały. Dotyczą one m.in.   przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok i podziału nadwyżki bilansowej  w wysokości 2.601.902 złotych.

Środki te, zgodnie z wolą spółdzielców, przeznaczono na działalność statutową  obejmującą np. wsparcie funduszu remontowego w wysokości 500 tys. zł. Kwotę 1.257 340 zł postanowiono przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości przypadających na Członków Spółdzielni i rozliczyć proporcjonalnie do powierzchni lokali użytkowanych przez Członków.

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia opublikowane będą w, dostępnej tylko dla Członków Spółdzielni, zakładce eBOK: https://smgornik.katowice.pl/pl4-cp/api.php