Zaproszenie do składania ofert na sporządzanie i przekazywanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali

Zapraszamy uprawnione podmioty do złożenia oferty na opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali.

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Spółdzielnia, wybranemu usługodawcy, na podstawie zawartej umowy ramowej, będzie zlecać sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i użytkowych zbywanych lub wynajmowanych w ilości ok. 20 rocznie w zależności od potrzeb.

W ofercie należy podać nr wpisu do rejestru osób upoważnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY.

Oczekiwany przez zamawiającego termin realizacji świadectwa charakterystyki lokalu do 7 dni od daty otrzymania zlecenia.

Oferty należy składać mailowo na adres sekretariat@smgornik.katowice.pl w terminie do 17.03.2023r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi oferentami.