Zatwierdzono regulamin montażu klimatyzatorów w lokalach mieszkalnych

Zarząd Spóldzielni Mieszkaniowej „Górnik” przyjął regulamin określający podstawowe zasady i warunki techniczne wykonywania indywidualnych remontów, montażu klimatyzatorów z jednostką zewnętrzną i indywidualnych anten zewnętrznych w lokalach mieszkalnych.

Zgodnie z nim każdy użytkownik lokalu jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia Spółdzielni zakresu i terminu planowanych do wykonania prac. Spółdzielnia w oparciu, o regulamin i szczegółowe  uwarunkowania techniczne oraz materiałowe dotyczące robót remontowo-modernizacyjnych w lokalach zamieszczone  na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Remonty,” po przyjęciu zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej wydawać będzie zgodę na ich wykonanie. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych warunków, które użytkownik lokalu realizując roboty musi spełnić.

Szczegóły w regulaminie zamieszczonym poniżej i w zakładce „Akty Prawne”: