Przetarg na wykonanie kontroli okresowej obiektów, o której mowa w art. 62a ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki oraz ich otoczenia – przegląd 5-letni (część budowlana), z wyłączeniem badań: instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, wymienionych w zał. nr 1.