Komunikat Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”Górnik”

Szanowni Państwo,

Zbliża się Walne Zgromadzenie Członków Naszej Spółdzielni. Jak zawsze to ważne wydarzenie, na którym Członkowie podejmują istotne dla nich decyzje.Od pewnego czasu w mediach społecznościowych działa grupa, w której kilka osób rozpowszechnia nieprawdziwe informacje o działaniu Naszej Spółdzielni. Dlatego postanowiliśmy wyjaśnić i sprostować te nierzetelne dane.

  • Spółdzielni zarzuca się nadpłynność finansową, czyli przetrzymywanie gotówki na kontach bankowych. Jest to nieprawda, co potwierdza ujemny wynik z Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oznacza, że przychody (nasze opłaty) nie pokrywają niezbędnych wydatków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Ujemny wynik ten pokrywa w części nadwyżka bilansowa i regulacja opłat. Zatem nie możemy mówić o nadpłynności. Należy tu pamiętać o sezonowości w funkcjonowaniu spółdzielni, oznacza to, że Członkowie płacą zaliczki m.in. na wodę, ciepło, gaz, sprzątanie, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, przeglądy obligatoryjne itp., a Spółdzielnia płaci za te usługi w rożnych wartościach w zależności od pory roku lub w różnych terminach określonych przepisami. Utrzymywanie odpowiedniej ilości własnych środków finansowych potrzebne jest również w przypadku kredytów branych na wykonywanie głównie robót termo, jako zabezpieczenie gwarantujące spłatę zobowiązań. Jest to korzystne, ponieważ część kredytu wraca do spółdzielni, jako premia termomodernizacyjna lub remontowa. Szkodliwym są postulaty zmierzające do utraty płynności finansowej spółdzielni.
  • Gotówka pobrana od mieszkańców czeka na rachunkach na realizacje konkretnych zobowiązań w określonych terminach i nie może być wykorzystana np. wyłącznie na remonty. Pieniądze są umieszczane na oprocentowanych rachunkach, w 2023 roku spółdzielnia zyskała z tego tytułu 1,9 mln zł, kwota ta zminimalizowała skutki podwyżek w roku 2024.
  • Nieprawdą jest, że gospodarka finansowa w spółdzielni jest nieprawidłowa. Kontrolujące spółdzielnie zewnętrzne instytucje, począwszy od Ministerstwa Rozwoju, które weryfikowało nasze sprawozdania, przez lustrację i opinie biegłych stwierdziły poprawność gospodarki finansowej i brak zagrożeń dla ciągłości funkcjonowania.
  • Podnoszona jest również kwestia rzekomej straty związanej z ulokowaniem w 2014 środków pieniężnych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa, który upadł. Sprawa ta była, wielokrotnie wyjaśniana, była również przedmiotem badania Prokuratury Rejonowej w Katowicach, która nie stwierdziła zaniechania spółdzielni, ani działania niezgodnego z prawem. Aktualnie toczone są dwa postępowania sądowe, jedno o odzyskanie środków od syndyka i drugie o odszkodowanie od WFOŚIGW w Katowicach, jedynego dysponenta tych środków w owym czasie. Licząc na sprawiedliwy osąd sądów działania te służą odzyskaniu środków.
  • Niezaprzeczalnie w ostatnim dziesięcioleciu w zakresie remontów zrobiono wiele. Stan zasobów uległ znaczącej poprawie. Spółdzielnia nieprzerwanie realizuje kolejne remonty, pomimo iż gromadzone na funduszu remontowym środki nie są wystraczające, aby zaspokoić wszystkie oczekiwania. Planując remonty mamy na względzie przyjętą przez Walne Zgromadzenie Członków w 2018 roku strategię remontową oraz możliwości finansowe mieszkańców i to, by nie obciążać ich nadmiernie.
  • Korzystamy ze środków pomocowych i śledzimy na bieżąco ich zakresy. Korzystamy, zatem z pożyczek i ofert zapewniających częściowe umorzenia spłaty i premii termomodernizacyjnych. Zyskaliśmy w 2023 roku 1,57 mln zł.
  • Na Walnym Zgromadzeniu Członkowie zadecydują o podziale nadwyżki bilansowej w kwocie 4,68 mln zł, nadwyżka powstała między innymi dzięki odsetkom, uzyskanym środkom pomocowym i przychodom z wynajmu części wspólnych i wpłynie na obniżenie opłat.

Krytyka jest cenna, ale krytyka musi być konstruktywna i opierać się na prawdziwych przesłankach, a nie przybierać formę pomówień i oskarżeń opartych na fikcyjnych zarzutach. Każda nieruchomość ma prawną możliwość powołania Komitetu Nieruchomości, czy wyodrębnienia wspólnoty, o ile właściciele lokali odrębnych uważać będą, że samodzielnie osiągnęliby większe korzyści. Trudno mówić o dobru Spółdzielni, kiedy w krytyce używa się argumentów dalekich od prawdy. Takie działanie może dziwić i niepokoić z uwagi na stabilność funkcjonowania i rozwój spółdzielni. 

Chcesz bezpiecznego rozwoju spółdzielni – zapraszamy na Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ”Górnik”.