Po Walnym Zgromadzeniu. Komunikat Zarządu SMG

 Od 11 do 19 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach. Miało ono zasadniczo charakter sprawozdawczy. Dokonano wyboru na 4 letnią kadencję Delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach. Delegatem został Michał Kucia, ekonomista,  profesor uniwersytecki i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.                                       

Pod obrady Walnego Zgromadzenia członkowie spółdzielni zgłosili 9 wniosków, w tym 8 o zmiany statutowe. Wyrażono akceptację dla jednego wniosku dotyczącego podniesienia opłaty miesięcznej na działalność społeczno-kulturalno-wychowawczą z 0,03 zł/m² do 0,10 zł/m². Za taką zmianą głosowało 60% uczestników Walnego Zgromadzenia.

W pozostałym zakresie wnioski członków zostały zdecydowaną większością głosów( od 72% do 83%) odrzucone, z uwagi na ich niewłaściwe formalne przygotowanie implikujące niespójność z pozostałymi przepisami Statutu spółdzielni  lub wręcz niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa, co powoduje nieważność takich zmian.

Większość członków spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu(93%) wyraziło aprobatę  dla wniosku o zmianę statutową, polegającą na otwarciu dla spółdzielni możliwości utworzenia obywatelskiej społeczności energetycznej w celu pozyskiwania, na rzecz mieszkańców, energii ze źródeł odnawialnych. Możliwość ta wynika z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Kolejne działania w tej sprawie wymagać jednak będą dalszych przepisów wykonawczych, a następnie decyzji o kolejnych zmianach w regulacjach wewnętrznych w spółdzielni.

Znaczące poparcie uzyskały sprawozdania rady nadzorczej z jej działalności w 2023 r ( 91% poparcia) i sprawozdanie finansowe spółdzielni wraz ze sprawozdaniem z działalności spółdzielni ( 93% poparcia).

Członkowie zdecydowaną większością głosów ( 95%) wypowiedzieli się za zaproponowanym podziałem nadwyżki bilansowej w kwocie 4 686 935,53 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali należących do członków, czyli pomniejszającej opłaty eksploatacyjne i  potrzeby remontowe mienia spółdzielni.

Tym samym Walne Zgromadzenie Członków SMG poparto dotychczasowe ramy i kierunki proponowane przez radę nadzorczą i zarząd udzielając absolutorium członkom zarządu którzy uzyskali po ok 88% poparcia.

W sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej budynek jednorodzinny mieszkalny przy ul. Nad Strumieniem, Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na jej sprzedaż z 62 % poparciem wniosku. Obniży  to koszty eksploatacji, a zysk ze sprzedaży może wesprzeć zadania remontowe, zwłaszcza remonty mienia, niezbędne dla dalszego ich użytkowania i przysparzania dochodów. O tym jednak zdecyduje w przyszłości kolejne Walne Zgromadzenie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia za udział. Dziękujemy za zdecydowane poparcie działań organów spółdzielni i zrozumienie problemów oraz istotnych wyzwań jakie stoją przed spółdzielnią. To wsparcie jest ważnym czynnikiem motywującym do dalszej pracy na Państwa rzecz.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”