ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Materiały budowlane)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik w Katowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na  dostawę materiałów budowlanych wygrała firma: „Sewera Polska Chemia” Ireneusz Wolak z siedzibą przy ul. Kościuszki 326 w Katowicach.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów budowlanych.

Termin składania ofert upływa 31.01.2017 r.

 

ZAPRASZAMY!

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Górnik”

Mikołowska 125 A

40-592 Katowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Materiały budowlane

 

Szanowni Państwo,

 1. Zapraszamy do współpracy w zakresie zaopatrzenia w materiały budowlane.
 2. Prosimy o przedstawienie oferty cenowej według załączonej specyfikacji.
 3. Roczne wydatki na zakup materiałów budowlanych w Spółdzielni to kwota ok. 45.000,00 – 50.000,00 zł.
 4. Faktury będą wystawiane raz na miesiąc, odrębnie na każdą z sześciu Administracji.
 5. Zamówienia będą składane 2 razy w miesiącu.
 6. Czas realizacji dostawy do 48 godzin środkiem transportu Sprzedającego.

 

Termin składania ofert upływa 31.01.2017 r.

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię
  i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy;
 • podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;
 • termin obowiązywania oferty,
 • termin realizacji zamówienia,
 • okres gwarancji,
 • wzór proponowanej umowy,
 • zgodę na podpisanie klauzuli antykorupcyjnej w przypadku zawarcia umowy o współpracy, stanowiącej złącznik, do niniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z zamówienia pomimo spełnienia wymaganych kryteriów przez Zamawiającego w przypadku odmowy podpisania Klauzuli antykorupcyjnej.

W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco:

                 OFERTA NA MATERIAŁY BUDOWLANE

 

Oferty można składać:

 • Pocztą, lub osobiście na adres: ul. Mikołowska 125a, 40-592 Katowice
 • przesłać skan oferty e-mailem na adres: agnieszka.wiacek@smgornik.katowice.pl
 • przesłać faksem podpisany formularz ofertowy na nr 32/2571-557
  w nieprzekraczalnym terminie: 31.01.2017 r.

 

Zamawiający zawrze umowę o współpracy z  Wykonawcą, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

 

 

 

Wykaz materiałów budowlanych

 

Nazwa asortymentu Jm Cena za j.m. uwagi
ATLAS PLUS ZAPRAWA KLEJOWA(25 KG) szt.
ATLAS UNIGRUNT (5KG) opak
CEGŁA DZIURAWKA szt.
CEGŁA PEŁNA CZERWONA szt.
CERESIT CS9 SILIKON SANIT.BEZBARWNY 280ml szt.
GIPS BUDOWLANY (15KG) opak
GIPSAR UNI (20KG) BIAŁA GŁADŹ SZPACHLOWA opak
JEDYNKA 10L BIAŁA EMUL.WEW. szt.
PIASEK PŁUKANY tona
ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 5L szt.
SEMPRE ETERNA FARBA ELEWACYJNA „A” 5L opak
SOUDAL KLEJ MONTAŻOWY 310ml 100A szt.
SOUDAL PIANA MONTAŻOWA PROFIL 700ml szt.
STYROPIAN FASADA GR.100 m2
ŚNIEŻKA SUPERMAL EMALIA CZARNA OLEJ 0,8L opak
TAŚMA MALARSKA 48mm x 50m szt.
WAPNO OLKUSZ (30KG) opak
ŻWIR KONFEKCJA (25 kg) opak