Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego częściowej modernizacji instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. Janasa 7a, ul. Ondraszka 11, 19 i sprawowanie nadzoru autorskiego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego częściowego remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Janasa 7a, ul. Ondraszka 11, 19 w Katowicach i sprawowanie nadzoru autorskiego wygrała: „Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT -Katowice” z siedzibą w Katowicach.

Katowice, 23 luty 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłasza przetarg  nieograniczony na:

Opracowanie projektu budowlanego częściowego remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Janasa 7a, ul. Ondraszka 11, 19 w Katowicach i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres prac projektowych ma obejmować:

1.     Inwentaryzację i wymianę poziomów instalacji c.o. wraz z armaturą.

2.     Dobór podpionowych automatycznych zaworów regulacyjnych z kurkami spustowymi zabezpieczonymi przed ingerencją osób postronnych.

3.      Częściową wymianę pionów  c.o. w obrębie montażu zaworów jak wyżej.

4.     Dostosowanie instalacji c.o. (piony, grzejniki) w korytarzach głównych przy windach oraz zamkniętych korytarzach wewnętrznych oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych  do „Warunków Technicznych” jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 § 134.2.

5.      Dobór liczników  ciepła z funkcją zdalnego odczytu zlokalizowanych w węzłach c.o. przedmiotowych budynków calcem weryfikacji przez Zamawiającego parametrów podawanych przez dostawcę.

6.      Dobór nastaw zaworów termostatycznych w mieszkaniach po termomodernizacji z ograniczeniem możliwość obniżenia temperatury do poziomu 16 C.

7.      Wyliczeni współczynników korygujących usytuowanie mieszkania w bryle budynku wyliczone na podstawie zapotrzebowania na ciepło oraz wyliczenie proporcji zapotrzebowania na ciepło części wspólnej i sumarycznej mieszkalnej i użytkowej w poszczególnych budynkach (zgodnie z normą PN-B-02025:2001).

Opracowana dokumentacja ma obejmować:

– Projekt budowlany w  3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną w 2 egz. na nośniku CD-R w formacie PDF z wymaganymi uzgodnieniami dla każdego budynku oddzielnie.

–  Przedmiar robót w wersji papierowej w  3 egzemplarzach i wersji elektronicznej w 2 egz. na nośniku CD-R  w formacie PDF dla każdego budynku oddzielnie.

– Kosztorys inwestorski (wersja szczegółowa) w wersji papierowej w 3 egzemplarzach i wersji elektronicznej  w 2 egz. na nośniku  CD-R w formacie PDF dla każdego budynku oddzielnie.

– STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ) w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną w 2 egz. na nośniku CD-R w formacie PDF z wymaganymi uzgodnieniami dla każdego budynku oddzielnie.

Charakterystyka obiektów:

– ul. Janasa 7a:

·        budynek 12 kondygnacyjny, podpiwniczony, ocieplony.

·        Liczba lokali : mieszkań 88 szt, lokali użytkowych 1 szt,

·        Moc cieplna zamówiona Q=0.33 MW. Parametry c.o. 90/70 st.C

– ul. Ondraszka 11

·        Budynek 12 kondygnacyjny, podpiwniczony, ocieplony

·        Liczba lokali : mieszkań 104 szt, lokali użytkowych 1 szt,

·        Moc cieplna zamówiona Q=0.32 MW, parametry c.o. 90/70 st.C

– ul. Ondraszka 19

·        Budynek 12 kondygnacyjny, podpiwniczony, ocieplony

·        Liczba lokali : mieszkań 104 szt, lokali użytkowych 1 szt,

·        Moc cieplna zamówiona Q=0.37 MW , parametry c.o. 90/70 st.C

Ciepło dostarczane jest do  budynków siecią niskoparametrową ze SWC

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się frontem robót na obiektach celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Pożądany termin realizacji od 20.03.2017 r.

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „przetarg na projekt c.o.” lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok.  nr 116.

Osobami  upoważnionymi do kontaktu są:

1.        Pan Krzysztof Juzala – w zakresie uzgodnień rozwiązań technicznych

urzędujący  w siedzibie Zleceniodawcy, Katowice ul. Mikołowska 125a  pok. 114

w godz. 700- 1300, tel.:  (32)  25-19-671 do 3,   e-mail:   sekretariat@smgornik.katowice.pl

2.        Pani Danuta Smolicka – w zakresie spraw organizacyjnych i udostępnienia dokumentacji      archiwalnej

urzędująca  w siedzibie Administracji Załęże, Katowice  ul. Gliwicka 224a

w godz. 700- 1300, tel.:  (32) 254-05-97, email:  TZ@smgornik.katowice.pl

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:

1) Wartość robót z VAT.

2) Deklarowany termin realizacji robót.

3) Okres gwarancji na wykonane roboty.

4) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Do oferty należy dołączyć:

1)    Aktualny odpis lub wydruk ze strony internetowej KRS albo aktualne zaświadczenie  lub wydruk ze strony internetowej potwierdzający wpis do CEIDG ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).

2.  Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta do pełnienia samodzielnych funkcji  w budownictwie, oraz przynależności do Izby).

3.  Kosztorys ofertowy / kwota wynagrodzenia ryczałtowego

4.  Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.

5.  Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowym (liczba pracowników  z wyszczególnionymi rodzajami uprawnień).

6.  Zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert .

8.  Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.

9.  Parafowany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu projekt umowy.

10. Aktualną (obejmująca okres realizacji prac) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i kontraktową obejmującą nienależyte wykonanie umowy.

11) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.

12) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty

1)     cena

2)     cykl i termin realizacji zadania

3)     doświadczenie w realizacji podobnych prac projektowych

4)     kompletność złożonych i wymaganych dokumentów

5)     zastosowanie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań

6)     referencje

Zgodnie „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert   i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 2 200,00 zł najpóźniej do dnia  09.03.2017 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.

Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zleceniodawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu przez Zarząd, a firmie która wygra przetarg wadium zwrócone zostanie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 10.03.2017 r. do godz. 1245   w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

„——————————————————————————————————————————————————–

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Opracowanie projektu budowlanego częściowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych przy ul. Janasa 7a, ul. Ondraszka 11, 19 w Katowicach – zakresu robót wg specyfikacji technicznej.

„———————————————————————————————————————————————————

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2017 r. o godzinie 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kwotę ryczałtową i płatne fakturą końcową.