Przetarg nieograniczony na remont dachu w pawilonie handlowym przy ul. Rolnej 59c w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu w pawilonie handlowo – usługowym przy ul. Rolnej 59c w Katowicach  wygrała firma: Zakład Wielobranżowy „BUDIZ” s.c. G.B. Płatek z siedzibą w Bytomiu.

Katowice, 16.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłasza przetarg  nieograniczony na:

Remont dachu o powierzchni 200 m2 w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Rolnej 59c  / segment sklepu „PSS Społem”/ w Katowicach zgodnie z przedmiarem.

 Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z przedmiarem i frontem robót na obiekcie celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

1.Do przeprowadzenia prac należy użyć materiałów :
Papa podkładowa  SBS – termozgrzewalna do – 30o C.
Papa nawierzchniowa SBS gr. 5,2 mm, gramatura 250 – termozgrzewalna do – 30o C.
Blacha ocynkowana powlekana gr. 0,55 mm kolor ciemny brąz.

   Listwy dekarskie aluminium lub blacha ocynkowana
Cegła pełna kl.”20” /klasa minimalna/
Zaprawa cementowa
Kleje, farby elewacyjne silikonowe, tynki silikonowe firm „ KABE”,  „ARSANIT”

   Farby olejne, farby chlorokauczukowe „POLIFARB”.

2.Roboty wykonywać z poziomu dachu.

 Pożądany termin rozpoczęcia od 22.05.2017 r.

 Oferent winien wpłacić kwotę 60,00 zł brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów konkursowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem „opłata za materiały-dachy TR”. Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie dostarczonego potwierdzenia przelewu do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej  „Górnik” w Katowicach  przy ul. Mikołowskiej 125a lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@smgornik.katowice.pl zostaną wydane materiały przetargowe od poniedziałku do piątku                w godzinach 730 – 1300 w  pok. 116 lub wysłane na adres zwrotny wysłanego potwierdzenia wpłaty za materiały przetargowe.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:

1) Wartość robót z VAT.

2) Deklarowany termin realizacji robót.

3) Okres gwarancji na wykonane roboty.

4) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm  ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).

2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz przynależności do Izby).

3) Kosztorys ofertowy szczegółowy.

4) Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte – w uznaniu Oferenta – w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zakresu prac.

5) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.

6) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).

7) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty..

8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

9) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.

10) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem.

11) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.

12) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.

2) Cena.

3) Udzielone  gwarancje.

4) Termin realizacji zadania.

5) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.

Zgodnie „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

 Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 2 200,00 zł najpóźniej do dnia  04.05.2017 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.

W przypadku wyboru oferty Zleceniodawca informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej netto, z którego Zleceniodawca ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń  z tytułu gwarancji jakości za wady. Zleceniodawca  zwraca  zabezpieczenie  w   terminie 15  dni  po  odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie  okresu  gwarancji  jakości,  na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.

Wadium oferenta, który wygra konkurs zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy. Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofertą.

Po upływie pierwszego roku gwarancji i nieujawnieniu żadnych wad i usterek Wykonawca będzie mógł wystąpić z pisemnym wnioskiem o zamianę zabezpieczenia w gotówce na zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmującej okres do końca udzielonej gwarancji za wady. O zmianie formy zabezpieczenia każdorazowo decydował będzie Zarząd SM zawierając stosowny aneks do umowy.

Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zleceniodawcę  w ciągu 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku konkursu ofert przez Zarząd.

Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 05.05.2017 r. do godz. 1200 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

 Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

———————————————————————————————————————————————-

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Remont dachu o powierzchni 200 m2 w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Rolnej 59c / segment sklepu „PSS Społem”/ w Katowicach zgodnie z przedmiarem.

————————————————————————————————————————————————–

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.  

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Rolna – ul. Grzyśki 14 w godz. od 700 do 1300, tel. ( 32) 25-24-095

 UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu  o kosztorys powykonawczy i płatne fakturą końcową.