BEZPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW REMONTOWO – BUDOWLANYCH.

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Miasto Katowice wprowadziło nieodpłatny odbiór  odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) z remontów prowadzonych samodzielnie przez mieszkańców bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych.

Odpady odbierane będą raz w roku kalendarzowym w ilości nieprzekraczającej 2m3 w  workach typu BIG-BAG (pojemność jednego worka to 1 m3) z danego lokalu mieszkalnego.

Za wydanie worków pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 60 zł. za worek (maksymalnie wydawane są dwa worki BIG- BAG).

Odbiór odpadów nastąpi na indywidualne zgłoszenie wg następujących zasad:

  1. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta MPGK SP. Z o.o. przy ul. Obroki 140 wraz z następującymi informacjami:
  • adres lokalu/budynku w którym wykonuje się remont,
  • miejsce podstawienia zapełnionego worka na odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • imię i nazwisko wytwórcy odpadów,
  • numer konta, na który ma nastąpić zwrot kaucji za worki ( zwrot może nastąpić również w kasie MPGK).
  1. Worki muszą być wypełnione i przygotowane do odbioru maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich pobrania.
  2. Worki po zapełnieniu należy zgłosić do odbioru do MPGK. Worki zostaną odebrane z ustalonego miejsca maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zostać złożone przez właściciela/użytkownika lokalu.

Kaucja podlega zwrotowi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia odpadów do odbioru.

Kaucja wpłacona za wydanie worków przepada gdy:

  • nie nastąpiło zgłoszenie odbioru odpadów lub zgłoszenie nastąpiło po upływie 14 dni kalendarzowych,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) zgłoszone do odbioru wymieszane są z odpadami innego typu (np. papa, azbest, materiały izolacyjne itp.),
  • odbiór odpadów następował z innego miejsca niż wskazane przez pobierającego worki, lub dostęp do miejsca odbioru – wskazanego przez pobierającego worki – był w znacznym stopniu utrudniony lub niemożliwy.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są tylko worki wydane przez MPGK Sp. z o. o.

W przypadku odpadów remontowo-budowlanych powstałych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę/firmę działającą na zlecenie/umowę w gospodarstwach domowych, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków  tego przedsiębiorcy.

Bezpłatny odbiór odpadów dotyczy tylko remontów prowadzonych samodzielnie w gospodarstwach domowych.

Ponadto przypominamy, że odpady remontowo – budowlane z remontów prowadzonych samodzielnie (nie zawierające materiałów izolacyjnych, azbestu, papy oraz innych materiałów niebezpiecznych) można również bezpłatnie oddać do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów.Więcej informacji

Biuro Obsługi Klienta MPGK, telefon: 32/35 87 611, 32/35 87 612, 32/35 87 685.