Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach SM”Górnik” w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu  nieograniczonego  na usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach SM „Górnik”  w Katowicach wygrały firmy: Adm Centrum – AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni Marek Trzcionka z siedzibą w Mikołowie, Adm. Słoneczna  – Przedsiębiorstwo „CIVITATIS” Adam Matusiak z siedzibą w Katowicach, Adm Kokociniec – NAVI Emilia Wilkowska z siedzibą w Będzinie, Adm. Załęże –  RAFLEX Adrian Baron      z siedzibą   w Piekarach Śląskich, Adm. Rolna –  Zakład Usługowy „Miniład”s.c. z siedzibą w Katowicach oraz AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni Marek Trzcionka z siedzibą w Mikołowie.

Katowice, dnia 31.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125A ogłasza przetarg nieograniczony na:
Usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, wg zestawienia:
REJON ADMINISTRACJA pielęgnacja zieleni
pow. trawników żywopłoty
m2 mb
NR 1 CENTRUM TC 108 698 9 688
NR 2 KOKOCINIEC TK 53 714 1 510
NR 3 ROLNA TR 33 524 2 423
NR 4 SŁONECZNA TS 13 523 999
NR 5 ZAŁĘŻE TZ 22 673 2 383
  razem 232 132 17 003
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z terenem, na którym przedmiot zamówienia będzie realizowany, celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.
Termin realizacji usług: 3 lata
W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem zieleń lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.
 I. Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.
3) Charakterystykę firmy zawierającą :
  3.1.oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz z wykazem stanowisk i  wskazaniem osób posiadających uprawnienia niezbędne do realizacji usług objętych zamówieniem,
  3.2.oświadczenie o posiadanym sprzęcie w tym mechanicznym niezbędnym do realizacji usług objętych zamówieniem.
4) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
5)  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
6)  Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
7) Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób, powstałe w związku z wykonywaniem umowy z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem.
8)  Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.
II. Kryteria oceny oferty:
1)  Cena.
2)  Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
3)  Referencje
III. Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 20.06.2017 r. do godz.  1300  w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2017r. o godzinie 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w pkt I. od 1 do 8 niniejszym  zaproszeniu nie  będą rozpatrywane.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
————————————————————————————————————————————————
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.
————————————————————————————————————————————————
O wynikach poinformujemy drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.
IV.  Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zamawiającego:
1.  Oferent może złożyć ofertę na wszystkie w/w rejony przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia z jednym Wykonawcą umowy w mniejszym zakresie.
2.  Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych na wybrany zakres usługi.
3.  Na każdy rejon zawarta zostanie oddzielna umowa, wg załączonego wzoru.
4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów umowy przed jej podpisaniem z oferentem.
5. Zakres usług objętych postępowaniem oraz sposób ich świadczenia na rzecz Zamawiającego został przedstawiony w załączonym wzorze umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie w ramach realizacji usługi utrzymania i pielęgnacji zieleni:
·     W pierwszym roku umowy w wyniku przycinki żywopłotów do osiągnięcia wysokości 1,10 i szerokości od 0,5 m do 0,8 m, chyba że Zamawiający pisemnie odstąpi od tego warunku,
·       Preferowane koszenie – za pomocą urządzeń typu kosiarka spalinowa (z ograniczeniem wykorzystania urządzeń typu kosy)
·      Zasady koszenia: wysokość darni nie powinna przekraczać 5 cm, nie skracać darni poniżej 2,5 cm, ostatnie koszenie wykonuje się przed nadejściem mrozów.
7. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie umowy z oferentem, który w ramach złożonej oferty wykaże posiadanie wykwalifikowanej kadry i sprzętu niezbędnego do realizacji usług objętych postępowaniem.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy i na warunkach określonych umową.
Osobami upoważnionymi do kontaktu i udzielającymi szczegółowych informacji w zakresie postępowania są:
1).  Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w  Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849.
2).  Kierownik Administracji Kokociniec – ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel.  (32) 25-21-913, (32) 25-27-957.
3).  Kierownik Administracji Rolna – ul. Grzyśki 14 w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-24-095.
4).   Kierownik Administracji Słoneczna – ul. Słoneczna 54c w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel.  (32) 25-89-729.
5).   Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-40-597.
UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.