Przetarg nieograniczony na usługi kompleksowego sprzątania-utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości, świadczone w przypadku nieobecności podmiotów świadczących w/w usługi dla Zamawiającego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu  nieograniczonego  na usługi kompleksowego sprzątania – utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości, świadczone każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia w przypadku nieobecności podmiotów świadczących dla Zamawiającego usługi porządkowo – czystościowe na terenach poszczególnych nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach wygrała firma: na Adm Rolna –  RAFLEX Adrian Baron z siedzibą w Piekarach Śląskich. Odnośnie pozostałych Administracji przetarg został unieważniony.

Katowice, dnia 12.06.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125A ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługi kompleksowego sprzątania – utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości, świadczone każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia w przypadku nieobecności podmiotów świadczących dla Zamawiającego usługi porządkowo – czystościowe na terenach poszczególnych nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach, wg zestawienia:

REJON ADMINISTRACJA pow. przeznaczone do sprzątania – zastępstwa UWAGI
pow. wew. pow. zew ilość etatów
m2 m2 szt
NR 1 CENTRUM TC 21 370 53 243 5,75 w tym 2×1/2 + 1×3/4 etatu
NR 2 KOKOCINIEC TK 50 373 99 404 8,50 w tym 1×1/2 etatu
NR 3 ZADOLE TP 57 262 94 960 11,25 w tym 3×3/4 etatu
NR 4 ROLNA TR 23 198 59 515 6,25 w tym 1×1/2+1×3/4 etatu
NR 5 SŁONECZNA TS 9 011 31 187 3,00
NR 6 ZAŁĘŻE TZ 8 319 10 552 1,50 w tym 1×1/2 etatu
    razem 169 533 348 861 36,25  

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z terenem, na którym przedmiot zamówienia będzie realizowany, celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Termin realizacji usług: 3 lata

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl lub osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w pok. nr 116.

     I. Do oferty należy dołączyć:

 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
 2. Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.
 3. Charakterystykę firmy zawierającą :oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę.
 4. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
 5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
 6. Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
 7. Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
 8. Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy. 

    II.  Kryteria oceny oferty:

 1. Cena.
 2. Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
 3. Referencje      

III.   Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 23.06.2017 r. do godz.  1200 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2017r. o godzinie 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.          

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w pkt I. od 1 do 8 niniejszym zaproszeniu nie będą rozpatrywane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

————————————————————————————————————————————

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Usługi kompleksowego sprzątania – utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości, świadczone każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia w przypadku nieobecności podmiotów świadczących dla Zamawiającego usługi porządkowo – czystościowe na terenach poszczególnych nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.

————————————————————————————————————————————

O wynikach poinformujemy drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

IV. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zamawiającego:

 1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie w/w rejony przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia z jednym Wykonawcą umowy w mniejszym zakresie.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrany zakres usługi.
 3. Zamawiający zastrzega sobie, że preferowani będą Oferenci, składający ofertę w pełnym zakresie usług.
 4. Na każdy rejon zawarta zostanie oddzielna umowa, wg załączonego wzoru.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów umowy przed jej podpisaniem z oferentem.
 6. Zakres usług objętych postępowaniem oraz sposób ich świadczenia na rzecz Zamawiającego został przedstawiony w załączonym wzorze umowy.
 7. Zamawiający zastrzega sobie w ramach realizacji usługi sprzątania – utrzymania czystości i porządku w budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości, świadczone każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia w przypadku nieobecności podmiotów świadczących dla Zamawiającego usługi porządkowo – czystościowe na terenach poszczególnych nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach :
 • przestrzeganie Zakresu Prac Porządkowo – Czystościowych określonego w załączniku nr 1.
 • zlecanie zastępstwa w przypadku planowanych urlopów pracowników zatrudnionych na etacie, plan urlopów na rok 2017 stanowi załącznik nr 2,
 • zlecanie zastępstwa w przypadkach pozostawania pracowników na L4.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy i na warunkach określonych umową.

Osobami upoważnionymi do kontaktu i udzielającymi szczegółowych informacji w zakresie postępowania są:

  1. Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849.
  2. Kierownik Administracji Kokociniec – ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-21-913, (32) 25-27-957.
  3. Kierownik Administracji Rolna – ul. Grzyśki 14 w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-24-095.
  4. Kierownik Administracji Słoneczna – ul. Słoneczna 54c w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-89-729.
  5. Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-40-597.
  6. Kierownik Administracji Zadole – ul. Zadole 37 w Katowicach w godz. od 800 do 1430, tel. (32) 25-25-400. 

UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.