Przetarg nieograniczony na remonty wjazdów do komór zsypowych oraz remont chodnika.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż unieważnia przetarg na remont wjazdów do komór zsypowych, schodów wejścia do budynków oraz remont chodnika.

 

Katowice, 12 lipca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłasza przetarg na:
  1. 1. Remont wjazdu do komory zsypu do budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20 w Katowicach.
  2. Remont wjazdu do komory zsypu oraz schodów wejścia do budynku przy ul. Zadole 44a w Katowicach.
  3. Remont chodnika przy ul. Zadole 44b w Katowicach.
 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:
Do przeprowadzenia prac należy użyć materiałów firm:
– „POLBRUK”, „LIBET” lub „BRUKBET” / krawężniki i kostka brukowa /,
– kostki brukowe gr. 6 cm w kolorze szarym,
– podbudowę należy zagęścić mechanicznie.
 Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiektach celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.
 Pożądany termin realizacji do 29.09.2017 r.
 Oferent winien wpłacić kwotę 100,00 zł brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów konkursowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem „opłata za materiały – TP”. Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie dostarczonego potwierdzenia przelewu do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej  „Górnik” w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 125a lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@smgornik.katowice.pl zostaną wydane materiały przetargowe od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. 116 lub wysłane na adres zwrotny wysłanego potwierdzenia wpłaty za materiały przetargowe.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:
1) Wartość robót z VAT.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
4) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz przynależności do Izby).
3) Kosztorys ofertowy szczegółowy.
4) Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte  – w uznaniu Oferenta – w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zakresu prac.
5) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.
6) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
7) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
9) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.
10) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi  zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy  o braku takich wyłączeń.
11) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy.
12) Kserokopia potwierdzenia dokonania wpłaty wadium.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Udzielone  gwarancje.
4) Termin realizacji zadania.
Zgodnie „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.
 Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 2 800,00 zł najpóźniej do dnia  02.08.2017 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.
W przypadku wyboru oferty Zleceniodawca informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej netto, z którego Zleceniodawca ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń  z tytułu gwarancji jakości za wady. Zleceniodawca  zwraca  zabezpieczenie  w   terminie 15  dni  po  odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie  okresu  gwarancji  jakości, na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.
Wadium oferenta, który wygra konkurs zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy. Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofertą.
Po upływie pierwszego roku gwarancji i nieujawnieniu żadnych wad i usterek Wykonawca będzie mógł wystąpić z pisemnym wnioskiem o zamianę zabezpieczenia w gotówce na zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmującej okres do końca udzielonej gwarancji za wady.  O zmianie formy zabezpieczenia każdorazowo decydował będzie Zarząd SM zawierając stosowny aneks do umowy.
Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zleceniodawcę w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku konkursu ofert przez Zarząd.
Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 03.08.2017 r. do godz. 1400  w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
 Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
——————————————————————————————————————————————
PRZETARG NA:
  1. Remont wjazdu do komory zsypu do budynków mieszkalnych przy ul. Gdańskiej 14, 16, 18, 20 w Katowicach.
  2. Remont wjazdu do komory zsypu oraz schodów wejścia do budynku przy ul. Zadole 44a w Katowicach.
  3. Remont chodnika przy ul. Zadole 44b w Katowicach.
——————————————————————————————————————————————
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2017 r. o godzinie 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.  
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców.  W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:
– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
Osobami  upoważnionymi do kontaktu są:
  1. Pan Andrzej Najder – Specjalista Branżowy – w zakresie uzgodnień rozwiązań technicznych
urzędujący  w siedzibie Zleceniodawcy, Katowice ul. Mikołowska 125a  pok. 114
w godz. 700 – 1300, tel.: (32)  25-19-671 do 3 wew. 120,   e-mail:   sekretariat@smgornik.katowice.pl
  1. Pani Urszula Karwala – Kierownik Administracji – w zakresie spraw organizacyjnych i udostępnienia dokumentacji
urzędująca  w siedzibie Administracji Zadole, Katowice  ul. Zadole 37
w godz. 700 – 1300, tel.:  (32) 25-25-400, email:  TP@smgornik.katowice.pl
 UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy i płatne fakturą końcową oddzielnie  na każde zadanie.