Przetarg na odbudowę i zaizolowanie pionów c.o. prowadzonych w wewnętrznych korytarzach, a zasilających grzejniki łazienkowe w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 3a w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje iż przetarg na obudowę i zaizolowanie pionów  c.o. prowadzonych w wewnętrznych korytarzach, a zasilających grzejniki łazienkowe w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 3A w Katowicach wygrała firma:  ZAKŁAD INSTALACJI WOD-KAN, GAZU I C.O. Sławomir Filocha z siedziba w Siemianowicach Śl.

 

Katowice, 16.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłasza przetarg na wykonanie:
Obudowy i zaizolowanie pionów  c.o. prowadzonych w wewnętrznych korytarzach, a zasilających grzejniki łazienkowe w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 3A w Katowicach.
Szczegółowy zakres robót został ujęty w przedmiarze robót dołączony do materiałów przetargowych.
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:
1)  Zakres robót
  1. Oczyszczenie ręczne do trzeciego stopnia czystości 8 pionów c.o. ( zasilanie + powrót) na 11 kondygnacjach.
  2. Malowanie rur farbami do gruntowania miniowymi.
  3. Wykonanie jednowarstwowej izolacji o grubości 30mm otulinami z wełny mineralnej pionów c.o. poprzez zastosowanie otuliny PAROC Hvac Section AluCoat pokrytej zbrojną folią aluminiową.
  4. Wykonanie obudowy przedmiotowych pionów płytami gipsowo-kartonowymi o grubości 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 z wypełnieniem wełną mineralną.
2) Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów użytych w realizacji przedmiotu umowy powinny zgodnie z art. Ustawy Prawo Budowlane zapewnić obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności:
– bezpieczeństwa pożarowego;
– bezpieczeństwa użytkowania;
– odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.
3)  Wymagane dokumenty
Materiały zastosowane do wykonania izolacji termicznej i obudowy winny posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą.
Pożądany termin realizacji do 16.02.2018 r..
Oferent winien wpłacić kwotę 60,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem „opłata za materiały – Janasa 3a”. Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres sekretariat@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane a adres zwrotny materiały przetargowe od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”,   ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:
1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
4) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz przynależności do Izby).
3) Kosztorys ofertowy szczegółowy.
4) Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte – w uznaniu Oferenta – w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zakresu prac.
5) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.
6) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
7) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
9) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.
10) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy  o braku takich wyłączeń.
11) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Udzielone  gwarancje.
4) Termin realizacji zadania.
Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.
W przypadku wyboru oferty która przekroczy 30 000,00 zł netto Zleceniodawca informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej netto, z którego Zleceniodawca ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń  z tytułu gwarancji jakości za wady. Zleceniodawca  zwraca  zabezpieczenie  w   terminie 15  dni  po  odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie  okresu  gwarancji  jakości,  na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.
Po upływie pierwszego roku gwarancji i nieujawnieniu żadnych wad i usterek Wykonawca będzie mógł wystąpić z pisemnym wnioskiem o zamianę zabezpieczenia w gotówce na zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmującej okres do końca udzielonej gwarancji za wady. O zmianie formy zabezpieczenia każdorazowo decydował będzie Zarząd SM „Górnik” zawierając stosowny aneks do umowy.
Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 30.11.2017 r. do godz. 1400 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
 Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
——————————————————————————————————————————————–
PRZETARG  NA:
Obudowę i zaizolowanie pionów  c.o. prowadzonych w wewnętrznych korytarzach, a zasilających grzejniki łazienkowe w budynku mieszkalnym przy ul. Janasa 3A w Katowicach.
———————————————————————————————————————————————
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”,   ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.  
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi   w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:
– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.       
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach, w godz. od 730 do 1300,  tel. ( 32) 25-40-597.
UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy  i płatne fakturą końcową.
SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.