Przetarg nieograniczony na remont polegający na wymianie pionów wod-kan w budynkach mieszkalnych przy ul. Piotrowickiej 45-47-49, ul. Bromboszcza 1-3 w Katowicach wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje iż przetarg na wymianę pionów wod-kan w budynkach mieszkalnych przy  ul. Piotrowickiej 45-47-49, ul. Bromboszcza 1-3 w Katowicach wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej wygrała firma: Zakład Energo – Instalacyjny „ZEI-OPTIMUS”  z siedzibą w Mysłowicach.
Katowice, 15.01.2018 r.
 
ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym
Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: remontu polegającego na wymianie pionów wod-kan w budynkach mieszkalnych przy   ul. Piotrowickiej 45-47-49, ul. Bromboszcza 1-3 w Katowicach wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej zgodnie z przedmiarem.
Szczegółowy zakres robót został ujęty w przedmiarze robót dołączony do materiałów przetargowych.
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy
Wymiana pionów instalacji wod-kan wraz z wykonaniem uziemienia wyrównawczego w budynku mieszkalnym (w tym dwa lokale użytkowe) przy ul. Piotrowickiej 45-47-49 i Bromboszcza 1-3 w Katowicach. Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony.
Instalacje wod-kan należy wykonać w technologii z tworzywa sztucznego – rury do wody zimnej PP PN16 zgodne z  normą PN-EN ISO 15874-2:2013; kanalizacja sanitarna – z PVC-U do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli zgodne z normą PN EN – 1329-1. Zawory kulowe – podpionowe wyprowadzić na trakty komunikacyjne z oznaczeniem zawieszkami.
Do instalacji wyrównawczej stosować przewód instalacyjny LGY 16 H07V-K 450/750V żółto – zielony, do zakończeń zaprasowań końcówki oczkowe rurowe miedziane (cynowane galwanicznie)  zgodne z normą DIN 46235. Instalację wyrównawczą podłączyć do istniejącej bednarki w piwnicy.
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiekcie. W celu potwierdzenia zakresu prac przyjętego przedmiaru robót należy dokonać w uzgodnieniu z Administracją Zadole /ul. Zadole 37 w Katowicach/ niezbędnych odkrywek potwierdzających przewidziany w przedmiarze do realizacji zakres prac. W przypadku stwierdzenia dodatkowego zakresu prac do wykonania oferent zobowiązany jest złożyć kosztorys uzupełniający.
Pożądany termin realizacji od 09.04.2018 r.
 Oferent winien wpłacić kwotę 100,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem „opłata za materiały – Piony TP”. Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres sekretariat@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane a adres zwrotny materiały przetargowe od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:
1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
4) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji sanitarnych, oraz przynależności do Izby).
3) Kosztorys ofertowy szczegółowy.
4) Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte – w uznaniu Oferenta – w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zakresu prac.
5) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.
6) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
7) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
9) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.
10) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy  o braku takich wyłączeń.
11) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy.
 Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Udzielona  gwarancja i rękojmia.
4) Termin realizacji zadania.
Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.
Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 6 900 zł najpóźniej do dnia 12.02.2018 r. przelewem  na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.
W przypadku wyboru oferty Zleceniodawca informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej netto, z którego Zleceniodawca ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń  z tytułu gwarancji, rękojmi i jakości za wady. Zleceniodawca  zwraca  zabezpieczenie  w   terminie 15  dni  po  odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie  okresu  gwarancji  jakości, na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.
Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy. Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofertą.
Po upływie pierwszego roku gwarancji i nieujawnieniu żadnych wad i usterek Wykonawca będzie mógł wystąpić z pisemnym wnioskiem o zamianę zabezpieczenia w gotówce na zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmującej okres do końca udzielonej gwarancji za wady. O zmianie formy zabezpieczenia każdorazowo decydował będzie Zarząd SM zawierając stosowny aneks do umowy.
Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zleceniodawcę w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu ofert przez Zarząd.
Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 12.02.2018 r. do godz. 1400 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
——————————————————————————————————————————————–
PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA:
Remont polegający na wymianie pionów wod-kan w budynkach mieszkalnych przy ul. Piotrowickiej 45-47-49, ul. Bromboszcza 1-3 w Katowicach wraz z wykonaniem instalacji wyrównawczej zgodnie z przedmiarem.
———————————————————————————————————————————————
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.       
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:
– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.       
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Zadole – ul. Zadole 37 w Katowicach, w godz. od 730 do 1300,  tel.( 32) 25-25-400.
UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy  i płatne fakturą końcową oddzielnie na każdy budynek
SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.