Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Brynowskiej 57a w Katowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje iż przetarg na wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Brynowskiej 57a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót wygrała firma: „ALPIN-BUD” Sławomir Kurek z siedzibą w Mysłowicach.

 

Katowice, 13 kwietnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Brynowskiej 57a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót.
 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zamawiającego:
Przy furtce wejściowej nie powinno być miejsc, które narażają dzieci na zakleszczenie palców lub inne podobne niebezpieczeństwa – po obu stronach bramki (wokół palika) należy zachować minimalną przestrzeń 12 mm pomiędzy bramką (furtką) a filarem czy słupkiem. Wszystkie krawędzie furtki powinny być zaokrąglone i nie powinno być na nich ostrych kantów, o które dzieci mogłyby się zranić. Ogrodzenie nie powinno posiadać ostrych krawędzi lub chropowatych elementów (nie powinno się używać ostro zakończonych prętów). Wymagane bezpieczne wykończenie górnej części lub krawędzi płotu (ryzyko uszkodzenia ciała w przypadku wspinania się na ogrodzenie przez dzieci).
Kolor ogrodzeń – zielony.
Szczegółowy zakres robót został ujęty w przedmiarze robót i  dołączony do materiałów przetargowych.
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiekcie.
Oferent wraz ze składaną ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” nie będzie ponosiła odpowiedzialności za błędy lub brak precyzji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wynikające z różnic pomiędzy złożoną ofertą a przedmiarem Zamawiającego.
Pożądany termin realizacji od  07.05.2018 r.
Oferent winien wpłacić kwotę 60,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem „opłata za materiały – plac zabaw ul. Brynowska 57a TC”. Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres sekretariat@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane na adres zwrotny materiały przetargowe lub osobiście w pok. 116 w siedzibie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:
1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie ogólnobudowlanym oraz przynależności do Izby).
3) Kalkulacja Własna.
4) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.
5) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
6) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.
9) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy  o braku takich wyłączeń.
10) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Referencje.
4) Udzielona  gwarancja.
5) Termin realizacji zadania.
Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.
Oferty wg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 1400 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
———————————————————————————————————————————————–
PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA:
Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Brynowska 57a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót.
———————————————————————————————————————————————–
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może:
– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
Dodatkowych informacji udziela Z-ca Kierownika Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach, w godz. od 730 do 1300, tel. ( 32) 25-16-849 lub (32) 25-19-415
 UWAGA:
– Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kwotę ryczałtową i płatne fakturą końcową.
SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.