Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przeglądów stanu technicznego i badań skuteczności wentylacji mechanicznej, konserwacji i napraw wentylatorów oraz czyszczenie kanałów i przykanalików wentylacji mechanicznej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż przetarg na  nw.  zadanie  wygrała firma: Inżynieria Sanitarna Anna Zajączkowska z siedzibą w Sarnowie.

Katowice, 08.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w obiektach budowlanych na Osiedlu Kokociniec, Rolna i w budynku Zarządu Spółdzielni/ zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik nr 1 do zawiadomienia/:
1. Usług w zakresie:
przeglądów stanu technicznego i badań skuteczności wentylacji mechanicznej, konserwacji i napraw wentylatorów oraz czyszczenie kanałów i przykanalików wentylacji mechanicznej  zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w szczególności art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.),Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z 12.04.2002 roku (Dz.U.  z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie,  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r (Dz.U. Nr 109, poz 719 )   w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych oraz Polskimi Normami
obejmujących:
 • wykonania corocznych przeglądów stanu technicznego przewodów wentylacji mechanicznej w tym przykanalików, polegających na czyszczeniu kanałów i przykanalików wentylacyjnych, sprawdzeniu ich drożności i skuteczności działania w terminach określonych w opracowywanych przez Wykonawcę rocznych harmonogramach zaakceptowanych przez Zleceniodawcę,
 • sprawdzenia prawidłowości podłączeń kratek wentylacyjnych i anemostatów oraz kontroli ich drożności i czystości ograniczających przepływ strumienia powietrza
 • wykonania pomiarów siły ciągów wentylacji i wydajności wentylacji mechanicznej, regulacji nastaw anemostatów. W przypadku ograniczonego dopływu powietrza zewnętrznego Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów siły ciągu przy otwartych oknach w celu potwierdzenia drożności kominów wentylacyjnych i przykanalików,
 • sprawdzenia sposobu i wielkości dostarczanego z zewnątrz powietrza zapewniającego prawidłową wymianę powietrza w lokalach, zgodną z Normą PN-83/B-03430/Az3:2000
 • sprawdzania czy w lokalu zamontowano urządzenia i instalacje zakłócające prawidłową pracę wentylacji mechanicznej,
 • sprawdzenia poprawności działania wentylatorów dachowych, tj.: części mechanicznych i elektrycznych, polegającego na ogólnym sprawdzeniu ich stanu technicznego, funkcji oraz równomiernej i cichej pracy,
 • utrzymania rezerwy umożliwiającej szybką wymianę wentylatorów,
 • sporządzania protokołów z corocznych przeglądów, pomiarów oraz okresowego czyszczenia przewodów i przykanalików wentylacji mechanicznej w poszczególnych lokalach i budynkach i przekazywanie ich Zleceniodawcy za potwierdzeniem na drukach stanowiących załącznik nr 3 i 4  do niniejszej umowy,
 • zgłaszania Administracji Osiedla raportów dotyczących ujawnienia usterek i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeglądów i wymagających napraw, w formie pisemnej i elektronicznej na adres mailowy.
 • przedkładania Zleceniodawcy wykazu koniecznych do wymiany lub montażu w lokalach anemostatów
 • konserwacji wentylatorów dachowych zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji producenta. Prowadzenia w tym zakresie książki eksploatacji wentylatorów dla każdego budynku oddzielnie,  w której wykonawca dokonywał będzie wpisów dotyczących wszystkich wykonanych czynności w zakresie usług związanych z wentylacją.
 • naprawy i wymiany wentylatorów dachowych, które uległy awarii mechanicznej lub elektrycznej uniemożliwiającej ich dalszą eksploatację w terminie do 48 godzin od daty pisemnego lub mailowego zgłoszenia ich uszkodzenia
UWAGA: W ROKU 2018 Z CZYNNOŚCI OBJĘTYCH USŁUGAMI WYMIENIONYMI W PUNKCIE 1.1 do 1.5  NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA ZOSTANĄ WYŁĄCZONE USŁUGI KTÓRE WYKONANO  W OKRESIE – STYCZEŃ 2018 r.
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z obiektami celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.
W celu uzyskania załączników potrzebnych do złożenia oferty należy zwrócić się z pisemną prośbą  o przesłanie dokumentów na  adres: tu@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „ wentylacja mechaniczna” lub  osobiście  w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:
1) Jednostkowe zryczałtowane stawki brutto za wykonanie poszczególnych czynności opisanych we wzorze umowy.
2) Okres gwarancji na wykonane roboty.
3) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert)
2) Dokumenty i kopie uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych potwierdzających  przygotowanie zawodowe do wykonywania czynności  w zakresie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych.
3) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.
4) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo – sprzętowym  (liczba  pracowników zatrudnionych do wykonywania kontroli i czynności objętych przetargiem)
5) Wykaz sprzętu i urządzeń pomiarowych niezbędnych do realizacji  zakresu umownego objętego przetargiem.
6) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
9) Aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł, z rozszerzeniem o klauzulę szkód w  rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem z limitem nie mniejszym niż 300 000,00 zł.
10) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy wraz z załącznikami
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Referencje
Zgodnie „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.
Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 18.05.2018 r. do godz. 1200  w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
———————————————————————————————————————————————
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Usługę w zakresie przeglądów stanu technicznego i badań skuteczności wentylacji mechanicznej, konserwacji i napraw wentylatorów oraz czyszczenie kanałów i przykanalików wentylacji mechanicznej w obiektach budowlanych na Osiedlu Kokociniec, Rolna i w budynku Zarządu Spółdzielni.
———————————————————————————————————————————————
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2018 r. o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.  
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:
– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
Dodatkowych informacji udziela :                                                                      
Kierownik Administracji Kokociniec – ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach tel. (32) 25-21-913  w godz. od 800 do 1300
Kierownik Administracji Rolna – ul. Grzyśki 14 w Katowicach . (32) 25-24-095 w godz. od 800  do 1300.
Kierownik Działu Administracji /Zarząd/ – ul. Mikołowska 125a w Katowicach tel. (32) 25 19 671 do 3 w godz. od 800 do 1300.
UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.
SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.